Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan for Innlandet fylke 2023 - 2026

Fylkesgeodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt samarbeidet i Innlandet. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen vedtas av geodatautvalget i Innlandet fylke.

Fokusområder og satsinger i planperioden 2023 - 2026

Fylkesgeodatautvalget i Innlandet har følgende satsningsområder i planperioden

Sikre et lett tilgjengelig og oppdatert datagrunnlag av god kvalitet

 • Sørge for oppdaterte basis geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig ajourhold, herunder etablere gode rutinebeskrivelser for ajourhold av AR5, veg, bygg og planbaser (Tiltak 9 og 21 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forbedre kvaliteten på vanntema basert på aktuelle tilgjengelige kilder (Tiltak 3 og 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forbedre kvaliteten i matrikkelen i henhold til strategi for økt datakvalitet (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte temadata for partene gjennom felles database for Innlandet (Temadata Innlandet) (Tiltak 3 og 12 Nasjonal geodatastrategi)
 • Tilgjengeliggjøre oppdaterte plandata for partene gjennom geosynkronisering (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Forberede datainnsamling til et nytt utvidet Nasjonalt Register for Luftfartshinder (NRL) (Tiltak 29 Nasjonal geodatastrategi)

Øke kunnskapen om og bruk av geodata

 • Øke bruken av temadata gjennom målrettede tiltak i regi av Temadata Innlandet
 • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak
 • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
 • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene for å utnytte potensialet for effektiv saksbehandling

Sikre samordning med aktiviteter i nasjonal og regional geodatastrategi

 • Holde oss oppdatert om aktiviteter i geodatastrategien
 • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som de enkelte partene har ansvar for, men som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen. Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dette dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og i hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Share