Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan for Agder

Fylkets geodataplan skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket.

Geodataplanen skal være en konkret, handlingsrettet plan preget av klare prioriteringer, realistiske mål, fornuftige tiltak og konkrete resultatmål. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig. Planen for perioden 2024-2027 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Agder 25. oktober 2023.

Fokusområder og satsinger i planperioden

 • Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi
  • Holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien
  • Være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger
 • Fokusområder og satsninger i Agder
  • Kvalitetsheving av datasettet nasjonalt register over luftfartshinder (NRL)
  • Kvalitetsheving av matrikkeldata generelt, og med spesielt fokus på bygningsinformasjon
  • Fokus på at kommunene har flere plantyper tilgjengelig for parter, hovedfokus på kommuneplaner

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Bakgrunn

Plan- og bygningsloven av 2008 med tilhørende kart- og planforskrift § 5 og departementets veiledning. Der står det blant annet at samarbeidet (om DOK) mellom kommuner og statlige etater skal baseres på inngåtte geodataplaner som omfatter hele fylker. Kartverket koordinerer arbeidet med utarbeidelsen av de fylkesvise geodataplanene. Geodataplanene forutsetter inngåelse av såkalte FDV-avtaler med kommunene (forvaltning, drift og vedlikehold).

Norge digitalt-samarbeidet ble etablert på bakgrunn av Stortingsmelding 30, 2002-2003, og er nå også hjemlet i geodataloven. Norge digitalt-samarbeidet har utviklet maler og rutiner for geodataplanlegging og forvaltning, leveranser og distribusjon av geodata. Det er også utviklet mal for FDV-avtale, som er inngått for alle kommuner i Agder.

Kontaktperson geodataplan

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Norge digitalt

Norge digitalt er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Share