Skip to content

Adressetilleggsnamn

Tilleggsnamn til adressa for eit gardsbruk. Den som eig eigedomen kan krevje at den offisielle adressa også skal omfatte bruksnamnet på garden dersom namnet fell språkleg og geografisk saman med eit nedarva stadnamn.

Read more