Hvordan parametrene stilles inn i praksis, vil variere fra mottakertype til mottakertype. For informasjon om mottakerspesifikke innstillinger, kan du sjekke brukerhåndbok for mottakerutstyret, eventuelt utstyrsleverandør.

Krav til rover

For å oppnå kvaliteten som er oppgitt på produktinformasjonsarket for DPOS-tjenesten, trengs en kodebasert GNSS-mottaker med faseglattingsteknikk. Disse GNSS-mottakerne er i stand til å utnytte informasjon i fasemålingene til å justere kodemålingene, slik at grove feil i kodemålingene blir avdekket.

Mottakeren må:

 • ha inngang og håndteringsmulighet for RTCM-format, versjon 2.3.
 • kunne sende ut posisjonsinformasjon i form av NMEA GGA-strenger.
 • ved mottak av data over GPRS/ internett kunne håndtere dataprotokollen NTRIP.

Nødvendig tilleggsutstyr for å kunne motta DPOS-data

For å kunne motta DPOS-korreksjoner trenger brukeren et GSM-modem (en GSM-telefon med et modem) som GNSS-mottakeren er koblet til gjennom en port som har mulighet for både sending og mottak av data. En del GNSS-mottakere har innebygget GSM-modem.

Valg av distribusjonsmåte

Brukeren kan motta DPOS-korreksjonsdata via en av to distribusjonsmåter:

 1. GPRS (internett med trådløs tilkobling via mobiltelefon)
 2. GSM (mobiltelefon)

GPRS er en utvidelse av dagens GSM-nett, og gjør det mulig å koble seg til internett fra en mobiltelefon som støtter GPRS. På Norges fastland er GPRS-dekningen tilnærmet identisk med GSM-dekningen. Vær imidlertid oppmerksom på at datadistribusjon over GPRS ofte krever bedre signalstyrke enn tilfellet er ved GSM. Kvaliteten på mottakerutstyret og avstand til sender er avgjørende for et vellykket resultat.

Ved bruk av GSM, betaler brukeren til teleoperatør for oppkoblet tid. Ved bruk av GPRS, betaler brukeren normalt kun for den datamengden som brukes. Prismessig er GPRS spesielt gunstig for DPOS-brukere som er påkoblet over lange perioder.

Oppsett av rover

Porten på GNSS-mottakeren som er koblet til GSM-modemet, settes opp til å motta korreksjonsdata på RTCM versjon 2.3 hvert sekund. På den samme porten må det i tillegg sendes ut en NMEA GGA-streng hvert 10. sekund.

Oppkobling til DPOS

 • Oppkobling må gjøres til IP-adresse 159.162.103.14 og IP-portnummer 2101. Bruk mountpoint DPOS.
 • GSM (mobiltelefon) med vanlig GSM-modem: Ring 32 14 02 82
 • Brukernavn og passord tastes inn ved tilknytting.
 • Kontakt Kartverkets kontrollsenter hvis du ikke har brukernavn og/ eller passord.

Feilsøking ved oppkobling

Dersom du får problemer ved oppkobling til DPOS, bør følgende kontrolleres:

 • Ved oppkobling over GSM (mobiltelefon): Sjekk at du ringer riktig telefonnummer.
 • Sjekk at du benytter et SIM-kort med nummer som er oppgitt til Kartverket. Har du et abonnement med flere nummer, sjekk at det er det riktige nummeret som er oppgitt til oss.
 • Ved oppkobling over GPRS: Sjekk at du bruker riktig IP-adresse og IP-portnummer.
 • Sjekk at utstyret er satt opp til å sende NMEA GGA og motta korrekt RTCM-versjon.
 • Sjekk at alle kabler er riktig koblet og godt festet.
 • Sjekk at signalstyrken til GSM/ GPRS er god.
 • Sjekk driftsmeldinger fra Kartverkets kontrollsenter.

Hvis det fortsatt ikke fungerer etter at alle disse punktene er kontrollert, ring Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00 mens du er ute i felt. Vi har da større muligheter for å hjelpe til.

Når du måler

Som ved all landmåling er det viktig å måle med kontroll for å kunne dokumentere nøyaktigheten og sikre seg mot feil. Dersom det er mulig, vil en kontrollinnmåling av eksisterende fastmerker gi en indikasjon på målenøyaktigheten i området i den aktuelle tidsperioden.

Ved alle former for GNSS-måling kan nøyaktigheten reduseres av noen eksterne forhold. Dette gjelder også korreksjonstjenester som DPOS.

Forhold som påvirker nøyaktigheten:

Satellittgeometri – vær oppmerksom på PDOP

PDOP (Position Dilution of Precision) gir brukerne en indikasjon på satellittgeometrien for de tilgjengelige satellittene. Med en god geometri (dvs. god spredning av satellittene utover himmelhvelvingen) vil en feil i observasjonene i mindre grad forplante seg til feil i bestemmelse av punktets posisjon enn ved en dårlig geometri. En dårlig satellittgeometri vises gjennom en høy PDOP, mens en lav PDOP representerer en god satellittgeometri.

En tommelfingerregel er at en PDOP under 4 gir DPOS-kvalitet i henhold til produktarket for DPOS. På de fleste GNSS-mottakere kan brukerne angi en øvre grense for PDOP, for at GNSS-mottakerne ikke skal registrere posisjoner dersom denne grensen overskrides.

Forstyrrelser i ionosfæren – mål med høy elevasjonsmaske

Når DPOS-brukerne mottar korreksjonsdata, inneholder disse blant annet korreksjoner for den forsinkelsen GNSS-signalene er utsatt for under ferden gjennom ionosfæren. Selv om prosessoren som beregner DPOS-korreksjonene er basert på en ionosfæremodell som er optimalisert for nordiske forhold, klarer man ikke med dagens teknologi å fange opp alle endringer som skjer i dette laget av atmosfæren. GNSS-brukere bør derfor merke seg dager med høy ionosfærisk aktivitet, og ta sine forholdsregler i denne perioden.

I perioder med ustabil ionosfære, er det viktig å være kritisk til signaler fra satellitter som ligger lavt over horisonten. Signalene fra disse satellittene får ekstra lang gangvei gjennom ionosfæren, og vil derfor bidra med mye støy i beregningen av den målte posisjonen. I de periodene med ustabil ionosfære, bør derfor brukerne ikke benytte en elevasjon lavere enn 10-15° på sin mottaker.

I de tilfellene der det er få satellitter tilgjengelig og i områder med mange hindringer (for eksempel skog, dalstrøk) kan det være behov for å benytte en elevasjonsmaske lavere enn 10-15°. Om man velger å redusere elevasjonsmasken, må man imidlertid være oppmerksom på det ionosfæriske feilbidraget. Det kan føre til at man får en PDOP som tilsynelatende er bra, men likevel vil målingen være beheftet med feil pga. feilbidraget fra de lave satellittene.

Flerveisinterferens (multipath) – vær oppmerksom på reflekterende flater

Flerveisinterferens er at antenna mottar et satellittsignal som er reflektert fra en eller annen gjenstand i nærheten av antenna i stedet for signalet som kommer direkte fra satellitten. En slik flate kan være en bygning, bil, en vann- eller snøflate eller andre reflekterende objekter. Flerveisinterferens kan også være et problem i skog. Når en GNSS-antenne er utsatt for flerveisinterferens, registrerer ikke GNSS-mottakeren den riktige avstanden mellom satellitten og antenna, men derimot avstanden fra satellitten via den reflekterende flaten og til antenna. Under planleggingen av målingene må derfor operatøren være oppmerksom på mulige refleksjonskilder i nærheten av punktet som skal måles inn.

De fleste GNSS-mottakerne som er aktuelle for DPOS, har i dag avanserte algoritmer for reduksjon av virkningen av flerveisinterferens. Likevel må operatøren være oppmerksom på at målinger som blir utført nær reflekterende flater fortsatt vil være utsatt for en viss grad av denne type feil.

Mer informasjon om måling med GNSS

Vi viser til standarden ”Satellittbasert posisjonsbestemmelse" for utfyllende informasjon om måling med GNSS.