Krav til roverutstyr

 • Flerfrekvent GNSS-mottaker.
 • Mottakeren må ha en firmware-versjon som støtter bruk av virtuell referansestasjon (herunder mottak av meldingstype 59 i RTCM versjon 2.3 eller meldingstype 1032 i RTCM versjon 3). Det anbefales å alltid ha en nyere firmware-versjon.
 • Måleboka eller mottakeren må ha programvare som gjør det mulig å sette parametere for bruk av virtuell referansestasjon (VRS).
 • Roveren må være tilkoblet en ekstern datakilde (vanligvis et GSM-modem) gjennom en port med mulighet for sending og mottak av data. Roveren må kunne sende NMEA GGA-strenger og motta RTCM-referansedata på denne porten. En del GNSS-mottakere har også innebygget GSM-modem.

Valg av distribusjonsmetode

CPOS referansedata distribueres over to medier:

 • Internett (4G, GPRS), hvor brukeren betaler teleoperatør for den datamengden som overføres. Prismessig er dette et spesielt gunstig valg for CPOS-brukere som er påkoblet over lange perioder.
 • GSM (mobiltelefon), hvor man typisk betaler teleoperatør for oppkoblet tid.

Internett-dekningen over mobiltelefon er i Norge tilnærmet identisk med GSM-dekningen på fastlandet. Vær imidlertid oppmerksom på at datadistribusjon over internett krever bedre signalstyrke enn tilfellet er ved GSM. For mer informasjon om dekningsområder, se teleoperatørens internettside.

For å benytte CPOS over internett må GSM-modemet være riktig satt opp og roveren konfigurert til å håndtere CPOS data over NTRIP. NTRIP er protokollen som CPOS anvender for datadistribusjon over internett.

Oppsett av rover

 • Porten på GNSS-mottakeren som er koblet til datakilden (GSM-modemet) settes opp til å motta referansedata på RTCM-format hvert sekund.
 • På samme port må det i tillegg sendes ut en NMEA GGA-streng hvert 10. sekund.
 • Eventuelle parametere for å optimialisere ytelsen ved bruk av virtuell referansestasjon (VRS) bør være slått på. På noen målebøker kan VRS-parametrene settes samlet ved å velge at en ønsker å bruke VRS, kommersielt referansesystem el.
 • Øvrige parametere slik som masker for PDOP, RMS, elevasjonsvinkel, fixing lever osv. kan settes til samme verdier som ved tradisjonell RTK-måling.

For ytterligere informasjon om oppsett av GSM-modem og mottaker henvises til aktuell GNSS-forhandler og manualer som følger med utstyret.

Oppkobling til CPOS

Over internett (NTRIP)

 • Oppkobling må gjøres til IP-adresse 159.162.103.14 og IP-portnummer 2101. Deretter må rett mountpoint velges:
 • CPOSGPS23 - Kun GPS, RTCM 2.3
 • CPOSGPS - Kun GPS, RTCM v. 3
 • CPOSGLONASS - GPS+GLONASS, RTCM 3.1
 • CPOSRTCM32 - GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU, RTCM 3.2 MSM4
 • CPOSHREF - GPS+GLONASS, RTCM 3 + RTCM MT1021+MT1023 m/NN1954 HREF-modell
 • CPOSCMR - GPS+GLONASS, CMR+
 • HREFNN1954 - GPS+GLONASS, RTCM 3 + RTCM MT1021+MT1023 m/NN1954 HREF-modell
 • HREFNN2000 - GPS+GLONASS, RTCM 3 + RTCM MT1021+MT1023 m/NN2000 HREF-modell

Brukernavn og passord tastes inn ved tilknytning. For å få tilgang til CPOS, må riktig tjeneste enten angis manuelt, eller velges fra NTRIP-menyen. Kontakt utstyrsleverandør om du ikke finner denne menyen.

Merk at man med et gyldig CPOS-abonnement kan koble til hvilket som helst av disse mountpointene. Hvis du som CPOS standard-abonnent heller vil motta korreksjonsdata på CMR+-formatet, har du full anledning til det. Samme brukernavn og passord benyttes for alle varianter av CPOS.

Over GSM

 • GPS: 32 14 02 85, RTCM 2.3
 • GPS+GLONASS: 32 14 02 87, RTCM 3.1

Feilsøking ved oppkobling

Dersom du får problemer ved oppkobling til CPOS, bør følgende kontrolleres:

 • Ved oppkobling over NTRIP, sjekk at du bruker riktig IP-adresse og IP-portnummer.
 • Sjekk at du ringer rett nummer ved oppkobling over GSM.
 • Sjekk at du benytter et SIM-kort med nummer som er oppgitt til Kartverket. Har du et abonnement med flere nummer, sjekk at det er det riktige nummeret som er oppgitt til oss.
 • Sjekk at utstyret er satt opp til å sende NMEA GGA og motta RTCM-versjon.
 • Sjekk at alle eventuelle kabler er riktig koblet og godt festet.
 • Sjekk at GSM-signalstyrken er god.
 • Sjekk driftsmeldinger fra Kartverkets kontrollsenter.

Etter at alle disse punktene er kontrollert og det fortsatt ikke fungerer, ring Kartverkets kundesenter på 32 11 80 00 mens du er ute i felt. Vi har da større muligheter for å hjelpe til.

Når du måler

CPOS er et nettverks-RTK-system som benytter virtuelle referansestasjoner (VRS). CPOS ivaretar alle basefunksjonene; dette betyr at kunden slipper å etablere en egen basestasjon og kontrollere at denne er satt opp riktig - og fungerer korrekt til enhver tid. På roversiden må arbeidet kvalitetssikres på lik linje med bruk av RTK med egen basestasjon.

Som ved all landmåling er det viktig å måle med kontroll og gjøre overbestemmelser for å kunne dokumentere nøyaktigheten og sikre seg mot feil. Dette betyr at en må forsikre seg om at roveren er satt opp og blir brukt på korrekt vis. Se for øvrig avsnitt ”Dokumentasjon og kvalitetssikring av målinger gjort med CPOS” lenger ned.

For at CPOS skal gi deg data som er gyldige i det området du skal måle i må kontrollsenteret i CPOS vite din posisjon. CPOS tar utgangspunkt i den første mottatte posisjon i NMEA-strengen som sendes fra brukerens rover. Det anbefales at GNSS-mottakeren startes opp et par minutter før man ringer opp, slik at mottakeren er kommet skikkelig i gang med posisjonsbestemmelsen (ukorrigert) før posisjonen sendes.

CPOS beregner så virtuelle GNSS observasjonsdata for det punktet som GNSS-mottakeren befinner seg i og sender det til bruker. Det dannes da en virtuell referansestasjon (VRS) i dette punktet. Bruker gjør så vektormålinger mot denne i stedet for en fysisk base. Når bruker har beveget seg 5 km fra den virtuelle referansestasjonen, genereres det automatisk en ny. Dermed vil du aldri befinne deg mer enn 5 km fra punktet som referansedataene refererer seg til, noe som gir deg tilsvarende lik nøyaktighet så lenge du befinner seg innen CPOS sitt dekningsområde. Vær oppmerksom på at det dannes en ny VRS hvis du bryter forbindelsen med CPOS og kobler deg opp igjen.

Datum / koordinatsystem

CPOS leverer data i referansesystemet EUREF89, dvs. at koordinatene på den virtuelle basen sendes over som EUREF89 koordinater med ellipsoidisk høyde. For å få full nytte av CPOS vil det beste være å sette opp måleboka til å måle i EUREF89 med ellipsoidiske høyder.

HREF-modellen kan implementeres på forskjellige måter: Den kan legges inn manuelt i måleboka, eller lastes ned sammen med CPOS korreksjonene. For nærmere informasjon om implementering og bruk av HREF, kontakt din utstyrsleverandør.

Initialisering

For å kunne måle med høy grad av nøyaktighet er en avhengig av å ha en korrekt fix-løsning. GNSS-mottakeren danner fix-løsning basert på egne observasjoner som sammenstilles med referansedata fra CPOS. Fix-løsning vil si at de ukjente antall hele bølgelengder i avstandene til hver satellitt er bestemt. Tiden det tar å beregne fix-løsning kalles initialiseringstid. De samme faktorer som påvirker nøyaktigheten vil også virke inn på initialiseringstiden.

Blant annet kan spesielt mye uro i ionosfæren i perioder føre til lang initialiseringstid eller at fix-løsning ikke oppnås. Dersom man har ventet i 5 minutter eller mer etter at man koblet seg til CPOS, uten å få fix-løsning, anbefales det å bryte tilkoblingen til CPOS og koble til på nytt.

I områder med dårlig GSM-dekning kan den dårlige forbindelsen gå ut over initialiseringstiden. Det anbefales derfor å følge med på GSM-modemets signalstyrke, dersom dette er mulig. Ved lav signalstyrke kan det bli brudd i dataoverføringen. I tilfeller der det ikke lar seg gjøre å motta referansedata over GPRS, kan det være mulig å motta referansedata over GSM i stedet, siden GSM-teknikken ikke er like følsom for nærhet til sender.

I enkelte perioder kan brukerne oppleve problemer med å oppnå kontakt med mobilnettet. Dette vil man se på utstyret ved at modemet ikke er i stand til å foreta verken nettverksregistrering eller starte oppkobling. Som oftest skyldes dette veldig stor trafikk på telefonnettet, og oppstår typisk ved lunchtid og tidlig ettermiddag når veldig mange telefonbrukere er på nettet samtidig. I disse tilfellene kan det være en god ide å prøve alternativ oppkobling til CPOS; Hvis man har problemer med NTRIP kan man prøve GSM, og omvendt.

Dokumentasjon og kvalitetssikring av målinger gjort med CPOS

Dersom det er krav til analyse og dokumentasjon av de målingene som gjennomføres, anbefales det å utføre dette på koordinatnivå istedenfor på vektornivå.

Roveren må lagre koordinater under målearbeidet, som siden kan importeres inn i et utjevnings- og analyseverktøy. Det finnes flere slike verktøy på markedet som har moduler for å utjevne og analysere på koordinatnivå.

Det henvises til brukermanualer for det enkelte system for mer detaljert informasjon.

For øvrig vil vi henvise til siste utgave av standarden: ”Satellittbasert posisjonsbestemmelse” som gir en anbefaling om hvordan satellittbasert posisjonsbestemmelse bør utføres og hvor dokumentasjon av målinger med CPOS omtales.

For krav til målinger etc., henvises det til standardene:

Også andre standarder kan være nyttige. Les mer om standarder for geografisk informasjon.

Brukerstøtte / feilmelding

Kartverkets kundesenter: 32 11 80 00

Teknisk support: satref@kartverket.no

Andre tjenester: postjenester@kartverket.no

Driftsmeldinger

Alle driftsmeldinger legges ut på kontrollsenterets driftsmeldingsside.

Det er mulig å motta driftsmeldinger via RSS.