Det er mange ting å tenke på når man skal kjøpe, selge, gi bort eller få en eiendom. Her er noen tips som du kan ta med deg på veien.

Oppmåling, fradeling eller festekontrakt

Før en eiendom skifter eier, bør du undersøke om eiendomsgrensene er riktig registrert i matrikkelen.

Sjekk eiendomsgrensene i visningstjenesten Se eiendom, eller i norgeskart.no.

Les mer om hvordan du kan oppdatere eiendomsgrensene.

Hvis eiendommen som skal overdras er en del av en større eiendom, kan det være nødvendig å fradele den aktuelle tomten før man går videre i prosessen.

Les mer om hvordan du fradeler en ny eiendom.

Les også om tinglysing av festekontrakter.

Sjekk grunnboken før du inngår avtale

Både den som skal selge eller gi bort en eiendom, og den som er mottaker, bør sjekke hva som er tinglyst på eiendommen. Du kan sjekke grunnboken for alle eiendommer i hele Norge på Se eiendom.

Sjekk hva som er tinglyst i Se eiendom.

Hvis det er tinglyst gamle heftelser som ikke gjelder lenger, kan det være lurt å få dem slettet.

Les mer om hvordan du sletter tinglyste dokumenter.

Tinglyse skjøte

Når en avtale om overdragelse er inngått, må du tinglyse et skjøte for å få rettsvern. Da får du grunnbokshjemmel til eiendommen, og du er beskyttet mot selgerens eventuelle kreditorer og andre personers konkurrerende rettigheter.

Les mer om utfylling av skjøte.

Selve avtalen om overdragelse er hensiktsmessig å gjøre skriftlig, i form av en kjøpekontrakt, gavebrev eller en annen type avtale. Dette er viktige bindende dokumenter som man må lese nøye og ta godt vare på. Hvis du har spørsmål til innholdet i en slik avtale, kan du ta kontakt med en eiendomsmegler eller advokat. Det finnes også tiltak som yter gratis rettshjelp.

Les mer om gratis rettshjelp. 

Når avtalen om overdragelse er inngått, må du tinglyse et skjøte for å få rettsvern. Da får du grunnbokshjemmel til eiendommen, og du er beskyttet mot selgerens eventuelle kreditorer og andre personers konkurrerende rettigheter.

Gave og forskudd på arv

Når en eiendom blir gitt i gave mellom familiemedlemmer, kaller man det noen ganger forskudd på arv. Ved tinglysing skilles det imidlertid ikke mellom gave og forskudd på arv, det skal i begge tilfeller fylles ut et skjøte fra giveren til mottakeren. I skjøtet må du krysse av for «gave» i punkt 1, og du kan oppi 0 kroner eller et annet beløp som kjøpesum i punkt 2. I punkt 3 må du oppgi full markedsverdi på eiendommen, som grunnlag for beregning av dokumentavgift på 2,5 %. Det er bare i de tilfellene du mottar en eiendom fra en person som er død, at du som arving kan få fritak for dokumentavgift.

Les mer om hvordan dokumentavgiften blir fastsatt.

Les mer om utfylling av skjøte.

Les mer om arv og uskifte.

Les også om overføring mellom ektefeller og samboere

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Når du tinglyser et eierskifte, må du betale 585 kroner i tinglysingsgebyr, i tillegg til dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens verdi. I enkelte tilfeller kan du ha rett på fritak for dokumentavgift.

Les mer om hvem som rett på fritak for dokumentavgift.

Eierskifte i borettslag koster 480 kroner i tinglysingsgebyr. Du må ikke betale dokumentavgift ved overføringer av andeler i borettslag.

Fyll ut skjema for overføring av borettslagsandel.

Konsesjon ved tinglysing

Hver gang en eiendom skifter eier, eller det tinglyses en festekontrakt eller annen eksklusiv bruksrett, skal Kartverket kontrollere at mottakeren har konsesjonsforholdene i orden. Kommunen kan svare på spørsmål om konsesjon, og det er kommunen som registrerer opplysninger om konsesjon i matrikkelen.

Les mer om konsesjonskontroll ved tinglysing.