Hopp til innhold

Føringsinstruks for matrikkelen

4.7.6 Arealer i matrikkelen

Hovedregelen er at det "Areal" som oppgis for en matrikkelenhet er beregnet areal, dvs areal som fremkommer på bakgrunn av registrert geometri på matrikkelenhetens teig(er).

Består matrikkelenheten av én teig som kun er knyttet til denne matrikkelenheten, blir det beregnede "Teigareal" også matrikkelenhetens "Areal". For matrikkelenheter med flere slike teiger, er "Areal" til matrikkelenheten lik summen av alle "Teigarealer".

Teiger som er knyttet til flere matrikkelenheter, teiger som er uregistrert jordsameie eller er i tvist inngår ikke i summen av "Areal", men listes for seg selv i en "Arealrapport" for matrikkelenheten (se under). "Areal" til en matrikkelenhet omfatter ikke arealet av eventuelle festegrunner eller seksjonert uteareal på matrikkelenheten. Disse kan også listes i "Arealrapporten".

For anleggseiendommer med teiger som ligger på terrenget oppgis terrengteigene med "Areal" som for andre matrikkelenhetstyper. For volumer i luft og under terreng oppgis "Anleggsprojeksjonsareal" som er arealet av projisert volum til terrengnivå, -slik det er registrert i matrikkelen.

For å få listet all arealopplysning som er tilgjengelig i matrikkelen, må en be om en "Arealrapport".

Det skilles ikke på vann- eller landareal.

Arealene oppgis i m², avrundet til 1 desimal.

For matrikkelenheter der det ikke er registrert geometri i matrikkelen, hverken på "rene" teiger eller i "delte" teiger, brukes "Historisk oppgitt areal" dersom det er registrert. "Historisk oppgitt areal" kan være hentet fra forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Den er historisk og oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet.

Begrep og definisjoner:

Teigareal:
Beregnet areal i kartplan, det vil si areal av en teig som er avgrenset av teiggrenser og/eller hjelpelinjer. Hvis noen av teiggrensene til teigen er hjelpelinjer eller teigen er omtvistet (merket på teig eller teiggrense) skal teigarealmerknad alltid oppgis sammen med teigarealet.

Merknad 1:
- For teiger tilhørende punktfester angis ikke teigareal, kun arealmerknad på teig.
- Teiger som inneholder punktfester (øyer avgrenset av hjelpelinje punktfeste), får ikke fratrekk for disse ved beregning av teigareal.

Merknad 2:
Det oppgis ikke kvalitet/nøyaktighet på det beregnede arealet. Informasjon om kvalitet kan avledes fra arealmerknad(er) på teig og fra antatt stedfestingsnøyaktighet på grensepunkt eller teiggrenser.

Teigarealmerknad (kodeliste: ArealmerknadKode):
Merknader som har betydning for forståelsen til teigareal. Det kan være ingen, en eller flere merknader til en teig.

Merknad: Dårlig stedsfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer ikke fram under teigarealmerknad.

Merknad: Kodeverdiene avledes fra hjelpelinjekodeverdier, med unntak av "Omtvistet" som avledes fra "tvist" på teignivå eller omtvistet på teiggrensenivå.

Kodeverdiene i ArealmerknadKode er:

Punktfeste (PF) Dette er et punktfeste.
Har punktfester (HP) Teigen inneholder "øyer" med hjelplinje punktfeste.
Omtvistet (OM) En eller flere av teiggrensene er merket omtvistet eller teigen er merket tvist.
Alle hjelpelinje fiktiv (FI) Alle teigavgrensingene til teigen er hjelpelinjetype fiktiv.
Noen hjelpelinje fiktive (NF) En eller flere (men ikke alle) av teigavgrensingene er av hjelpelinjetype fiktiv.
Hjelpelinje vannkant (VA) En eller flere av teigavgrensingene er av hjelpelinjetype "Vannkant".
En eller flere av teiggrensene til teigen er av hjelpelinjetype vannkant.
Hjelpelinje vegkant (VE) En eller flere av teigavgrensingene er av hjelpelinjetype "Vegkant".
Hjelpelinje teigdeler (TD) En eller flere teigavgrensinger er av hjelpelinjetype "Teigdeler"


Anleggsprojeksjonsareal
Definisjon:
Areal av projisert volum til kartplan. Ikke teiger på terrengoverflaten (disse inngår i teigareal/areal).

Areal (til matrikkelenhet):
Sum av alle "rene" teigarealer til aktuelt matrikkelnummer. Med "ren" teig menes her at teigen ikke er teig med flere matrikkelenheter, -er uregistrert jordsameie eller er tvisteteig.

Merknad 1:
Hvis noen av de aktuelle teigareal har "Teigarealmerknad", skal "Arealmerknad" eller "harArealmerknad" alltid oppgis sammen med areal.

Merknad 2:
Unøyaktig areal som skyldes dårlig stedsfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealene beregnes ut fra kommer ikke fram under Arealmerknad eller harArealmerknad.

Merknad 3:
For utfyllende arealopplysninger om den enkelte matrikkelenhet må en be om en Arealrapport.

Arealmerknad (til matrikkelenhet):
Merknader som har betydning for forståelsen til matrikkelenhetens "Areal" (og de andre arealene i en arealrapport). Framkommer ved å trekke inn aktuelle teigarealmerknader.

Prioritert rekkefølge:
- Punktfeste
- Omtvistet
- Alle hjelpelinje fiktive
- Noen hjelpelinje fiktive
- Hjelplinje vannkant
- Hjelpelinje vegkant
- Har punktfester

Hjelplinje teigdeler skal overses siden den ikke gir noe utslag på matrikkelenhetens areal.

harArealmerknad (til matrikkelenhet, -planlagt brukt ut i services ev rapporter og visninger)
Angir om Matrikkelen har merknader som har betydning for forståelsen av arealet som oppgis på matrikkelenheten eller ikke.
For utfyllende arealopplysninger må en be om en Arealrapport.

Merknad 1:
harArealmerknad flagges når dette inntreffer:
 
- En eller flere av matrikkelenhetens teiger har en teigarealmerknad (dvs avgrenses av
  hjelpelinjer, unntatt teigdeler) eller er i tvist.
- En eller flere av matrikkelenhetens teiger er knyttet til flere matrikkelenheter
  (er kommabruk, i tvist)
- Matrikkelenheten har andel i uregistrert jordsameie (teiger).
- Matrikkelenheten har andel i registrert jordsameie eller i fellesareal (disse har eget
  matrikkelnummer).
- Matrikkelenheten har (også) anleggsprojeksjonsareal
- Matrikkelenheten har påliggende teiger til fester eller seksjonert uteareal

Merknad 2:
Unøyaktig areal som skyldes dårlig stedsfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt, kommer ikke fram under Arealmerknad eller harArealmerknad.

Arealrapport til en matrikkelenhet:
Arealrapport til en matrikkelenhet skal gi en samla presentasjon av aktuelle arealopplysninger om en matrikkelenhet.

Ulike areal til matrikkelenheten i arealrapportenTilhørende arealmerknaderKommentar
Areal til n/n (matrikkelenhet) Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum teigarealer som kun hører til denne matrikkelenheten ("rene" teiger).
Areal av teig(er) med flere matrikkelenheter der n/n inngår Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum teigarealer med samme matrikkelenheter. Eventuelt oppgis de andre matrikkelenhetene som er registrert på teigen.
Areal av uregistrert jordsameie der n/n har registrert andel Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum teigarealer til uregistrert jordsameie. Eventuelt oppgis n/n's andel og andre matrikkelenheter med andel i sameiet.
Areal av registrert jordsameie der n/n har registrert andel. Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum teigarealer som tilhører sameiet sammen med sameiets matrikkelnummer.
Eventuelt oppgis n/n's andel i sameiet. Alternativt oppgis kun matrikkelnummeret til det registrerte jordsameiet som n/n har andel i, -og ikke noe areal.
Areal av fellesareal der n/n har registrert andel. Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum teigarealer som tilhører fellesarealet sammen med fellesarealets matrikkelnummer. Eventuelt oppgis andel i fellesarealet. Alternativt oppgis kun matrikkelnummeret til fellesarealet som n/n har andel i, -og ikke noe areal.
Areal av tvisteteig der n/n er registrert. Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum slike tvisteteiger. Eventuelt oppgis andre matrikkelenheter registrert på tvisteteigen.
Areal av projiserte volumer for n/n. Ingen Sum anleggsprojeksjonsareal (ikke teiger på terrengoverflaten, disse rapporteres som areal)
Eventuelt summeres anleggsprojeksjonsareal pr "Medium" (over eller under terreng eller i vann).
Eventuelt areal av festegrunner på n/n. Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum teigareal av påliggende fester til n/n.
Eventuelt areal av sek. uteareal på n/n. Arealmerknad
(for aktuelle teiger)
Sum teigareal av påliggende seksjonert uteareal på n/n.
Historisk oppgitt areal for n/n. Historisk arealkilde oppgis her Benyttes kun hvis matrikkelenheten ikke har registrert noen geometri og det er registrert "Historisk oppgitt areal".
Benyttes i tillegg til areal når alle teigavgrensingene er fiktive (arealmerknad FG).

 


Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat