Hopp til innhold

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

2. Lovforarbeider og uttalelser

Forarbeider

NOU'er og proposisjoner
NOU 1999:1 Lov om eiendomsregistrering

Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) Om lov om eigedomsregistrering

Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.

Prop. 118 L (2010-2011) Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. 

Innstillinger og rundskriv
Iverksettingsrundskriv, 01.10.2009 nr.: T-5/09 Ikraftsetting av lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) med forskrifter (matrikkelforskriften)

Rundskriv H-18/15 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016 mv.

Innst. O. nr. 118 (2004-2005) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om eigedomsregistrering

Innst. O. nr. 98 (2006-2007) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.

Innst. 92 L (2011-2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Notat 18. september 2015: Om endringer i matrikkelforskriften – tilpasning til ny jordskiftelov med mer

Etterfølgende lovgiveruttalelser

Generelle uttalelser
Matrikkellova - kommentarer til lov - samledokument fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (27.06.2018) (pdf)

Veileder med kommentarer til matrikkelforskriften (23.04.2018) (pdf)

Prinsipputtalelser knyttet til matrikkelloven – om adgangen til å opprette grunneiendom i uregistrert jordsameie mv. 22.06.2012

Veileder om utleveringsforskriften

Enkeltsaker
Omgjøring av festegrunn til grunneiendom (Brev 19.03.2013)

Om grensejustering og vedtatt arealplan (Brev 14.03.2013)

Om plikt til å matrikkelføre eiendom og underretting om reguleringsplanarbeid (Brev 12.03.2013)

Spørsmål angående matrikkelloven (E-post 11.02.2013)(pdf)

Arealoverføring (Brev fra Miljøverndepartementet 09.12.2011)(pdf)

Spørsmål om interkommunalt samarbeid om matrikkelføring (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)(Brev 20.02.2018)

Tildeling av gårdsnummer til E16 i Kongsvinger (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)(Brev 20.02.2018)

Veileder om utleveringsforskriften

Merk at veilederen til utleveringsforskriften ikke er oppdatert med tanke på forskriftsendringene som ble gjort i 2019. Etter någjeldende forskrift er blant annet fremsatt krav om sak for jordskifteretten og informasjon om avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane, åpen informasjon etter § 3 annet ledd. En annen viktig forskriftsendring som ikke er med i veilederen er adgangen til å utlevere opplysninger om avdødes eiendom. For øvrig er det også gjort en rekke tilpasninger i forskriften knyttet til personvernforordningen, som ikke reflekteres i veilederen.

Det arbeides med å få laget en oppdatert veileder. Vi anbefaler i mellomtiden at man bruker forskriftsteksten fra lovdata eller lignende, i stedet for å bruke forskriftsteksten i veilederen.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no