Hopp til innhold

Lokal matrikkelmyndighet

Her finner du som fører matrikkelen i kommunen veiledningsmateriell, kurs i matrikkelføring og annen nødvendig informasjon.

Kartverket har endret opplysningene i matrikkelen om aktuell eier og aktuell fester for alle ikke tinglyste fylkesveger, for de fylkene som er omfattet av regionreformen.

Les mer

Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Benytt handlingsrommet i eksisterende regelverk, er Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere.

Les mer

Kartverket faser ut gamle tjenester knyttet til matrikkelen 23. februar 2021 og minner sluttbrukerne om at de må forberede seg på denne endringen.

Les mer

Her finner du kontaktinformasjon til brukerstøtte, og informasjon om tilgang til matrikkeldata.

Les mer

Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her.

Les mer

Kartverket holder kurs for saksbehandlere som på vegne av kommunen skal føre matrikkelen.

Les mer

Føringsinstruksen for matrikkelen gjelder for all føring av informasjon i matrikkelen, uavhengig av oppdateringsklient. Den siste versjonen vil til enhver tid ligge tilgjengelig her.

Les mer

Her er rettskildene og en innføring for deg som fører i matrikkelen i hvordan du skal bruke dem. En rettskilde er en måte å resonnere på for å ta stilling til juridiske spørsmål.

Les mer

Kartverket er tilsynsmyndighet for matrikkel. Formålet med tilsynet er å følge opp om matrikkelen blir ført i samsvar med lov og forskrift. Tilsynsrapportene ligger lengre ned på siden.

Les mer

Etter versjon 3.10.4 av matrikkelen er det mulig å tinglyse enkelte forretninger elektronisk.

Les mer

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Les mer

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Les mer

Eigedomsgrensene i matrikkelen er hovudkjelda til Noregs offisielle grenser.

Les mer

Når det opprettes eller skal gjøres endringer ved en eiendom (matrikkelenhet), må det søkes om tillatelse til dette. Her finner du aktuelle skjemaer.

Les mer

Oppdatert indeks for kart- og oppmålingsarbeider som kommunene kan bruke til å beregne priser og gebyr.

Les mer

Faggruppa er en felles møteplass for lokal og sentral matrikkelmyndighet, og en arena for kommunene og Kartverket som dataprodusenter. Innspill til saker sendes til sekretær i gruppa.

Les mer

Matrikkel- og stedsnavnavdelingen i Kartverket har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om matrikkelen. Brosjyren er laget for å forklare hjemmelshavere, parter og andre hva matrikkelen er på en enkel m...

Les mer