Siste oppdatering

Kommunenes tilsyn med lovlighet av hybler og kvalitetsheving av matrikkelen

Når kommunene nå skal føre tilsyn med lovligheten av hybler eller boenheter i eksisterende bygg kan også matrikkelen kvalitetsheves. Tilsynet skal undersøke om hybler og boenheter er omsøkt og lovlige. Opplysningene om disse boenhetene skal registreres i matrikkelen, og Kartverket ser på dette tilsynsarbeidet som en god mulighet for kommunene til å oppdatere matrikkelen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har bestemt at fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige. Mer informasjon om dette finnes på Direktoratet for byggkvalitets sider.
Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre tilsynet. 
Kartverket er positive til at kommunene skal føre tilsyn for å avklare om hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Kartverket erfarer at kommunene som lokal matrikkelmyndighet og matrikkelfører har utfordringer med å registrere slike hybler/boenheter, all den tid de ikke er del av en byggesøknad og saksbehandlet etter plan- og bygningsloven. Når disse hyblene og boenhetene ikke er registrert får heller ikke kommunen, som adressemyndighet, tildelt de en adresse. Det er viktig å tildele adresse der folk bor slik at blant annet nødetater kan finne fram. Korrekt adressering sikrer også at offentlige registre som folkeregisteret kan fungere etter intensjonen.

I matrikkelen kan kommunene registrere «ikke godkjente boliger». Det er i dag (20.01.2022) 246 kommuner som til sammen har registrert 14 143 slike «ikke godkjente boliger». Kommunene som har benyttet denne muligheten har derfor en viss oversikt over ulovlige hybler og boenheter og kan ta utgangspunkt i hva som er registrert i matrikkelen når de skal føre tilsyn/ulovlighetsoppfølging.

Kartverket vil påpeke at tilsynet og ulovlighetsoppfølgingen som kommunene nå skal føre gir en mulighet for kommunene til kvalitetsheving av bygningsinformasjonen i matrikkelen.  

På DiBKs sider er det anbefalt at det opprettes rapporteringsrutiner ved begynnelsen av perioden. Det er ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og kommunens bruk av reaksjoner og sanksjoner. Kartverket anbefaler at kommunene også internt innfører rapportering, slik at resultat av tilsyn og ulovlighetsoppfølging blir videreformidlet til avdelingen som jobber med matrikkelen og som dermed kan oppdatere matrikkelen.

Del
XPPT