Tall og statistikk fra Kartverket benyttes blant annet av eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, advokater, banker, Statens lånekasse, Statistisk sentralbyrå, kommunene og mange andre aktører. Tallene fra Kartverket brukes blant annet til å synliggjøre konjunktursvingninger generelt i samfunnet, men de forteller også noe om boligutvikling og boligomsetning. I tillegg kan tallene vise andre utviklingstrekk i samfunnet i kombinasjon med andre offentlige data.

Tall og oppdateringer fra matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hver uke registreres mellom 20.000 og 30.000 endringer i matrikkelen. Det er kommunene som lokal matrikkelmyndighet som fører matrikkelen. Registeret består av over 3 millioner matrikkelenheter, over 4 millioner bestående bygg og over 2 millioner adresser.

Alle nye matrikkelenheter føres inn i matrikkelen. En matrikkelenhet kan for eksempel være en grunneiendom, en festegrunn, en eierseksjon, et jordsameie eller en anleggseiendom. Definisjonen på de forskjellige matrikkelenhetstypene er å finne i matrikkelloven § 5, med unntak av for eierseksjon.

Alle lenkene nedenfor går til pdf-dokumenter (åpnes i nytt vindu)

Tall fra matrikkelen

Tall fra matrikkelen, eldre uttrekk.

Endringer i matrikkeldata

Endringer i matrikkeldata, eldre uttrekk.  

Tall og utviklingstrekk i grunnboken - tinglysinger

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om ”først i tid, best i rett”.
Alle eiendommer og borettslagsandeler har et eget grunnboksblad i grunnboken. Grunnboksbladet består av en liste med stikkord, eks hjemmel, pengeheftelser, servitutter og grunndata, som sier hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på den konkrete eiendommen.

I tabellene nedenfor finner du informasjon om antall tinglysinger som blant annet gjelder:

  • Eiendomsoverdragelser, hjemmelsoverganger
  • Ordinære pantedokumenter
  • Pantedokumenter som gjelder refinansiering
  • Konkursmeldinger som registreres på eiendommen
  • Slettinger av pant, heftelser eller andre rettigheter
  • Tinglysing av utleggspant, dvs. at en kreditor tar sikkerhet i en eiendom
  • Rettens beslutning om tvangssalg
  • Nyopprettede eiendommer i grunnboken
  • Nye borettslag

Alle lenkene går til pdf-dokumenter (åpnes i nytt vindu):