I dagens papirbaserte saksbehandling blir dokumenter kontrollert i to trinn. Det forekommer at et dokument blir foreløpig registrert i grunnboken, men at en ny saksbehandler i trinn to finner mangler ved dokumentet som gjør at det ikke kan godkjennes. Vi har da i noen tilfeller sendt dokumentet tilbake til innsender, med en frist på 14 dager til å korrigere manglene. Den opprinnelige registreringen i grunnboken blir i mellomtiden stående som ikke konferert, og dokumentet beholder prioritet fra dagen det er registrert. Denne praksisen kalles utlån.

Retur eller nekting

For å sikre en smidig overgang til nytt fagsystem, med utvidet mulighet for enda raskere elektronisk tinglysing, har vi besluttet å stramme inn praksisen med utlån av foreløpig registrerte dokumenter. Fra nyttår 2017 vil det derfor bare være to alternativer for dokumenter som er ufullstendige:

  1. Dersom manglene ved dokumentet oppdages før dokumentet er foreløpig registrert i grunnboken, vil dokumentet bli sendt tilbake til innsender uten registrering, jf. tinglysingsloven § 7 andre ledd tredje punktum.
  2. Dersom manglene oppdages etter at dokumentet er foreløpig registrert, vil innføringen av dokumentet bli formelt nektet tinglyst, jf. tinglysingsloven § 7 fjerde ledd.

Konsekvensen av nektet dokument

Et nektet dokument gir innsender to muligheter. For det første kan innsender korrigere manglene, og sende dokumentet inn på nytt. Dette forutsetter at manglene er av en slik art at de kan rettes. Dokumentet vil da bli kontrollert på nytt, og ført inn igjen i grunnboken med prioritet fra den dagen vi mottar det korrigerte dokumentet.

Alternativt kan innsender, dersom han mener at tinglysingsnektingen er feil, anke avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett. Les mer om anke over tinglysingsvedtak.

Effektivisering med elektronisk tinglysing

Det nye tinglysingssystemet skal settes i drift 18. april 2017. Systemet vil legge til rette for at profesjonelle aktører kan sende inn tinglysingsdokumenter elektronisk. Det vil innebære en raskere tinglysingsprosess. I tjenestene fra Kartverket er det lagt opp til elektronisk kontroll av dokumentene ved innsendelse. Kontrollene, valideringstjenestene, vil sjekke mot grunnbok, matrikkel, enhetsregister og folkeregisteret.

Det vil fortsatt være mulig å tinglyse fysiske papirdokumenter. Systemet vil også legge til rette for raskere behandling av innsendte papirdokumenter.