Etablering av elektronisk tinglysing er et av regjeringens store digitaliseringsprosjekt. Gjennom 2014 og 2015 har Kartverket utviklet en ny løsning for elektronisk tinglysing. Målet er i første omgang at elektronisk innsending skal foregå gjennom det profesjonelle markedet, dvs. blant annet eiendomsmeglere og banker. Det er lagt til rette for at de åtte vanligste rettsstiftelsene i fast eiendom og borettslagsandeler kan sendes inn elektronisk. Disse åtte er:

  • hjemmelsovergang fast eiendom 
  • hjemmelsovergang festeavtale
  • hjemmelsovergang borettslagsandel
  • pantedokument
  • sletting
  • utleggsforretning
  • anmerkning på person og urådighet,

Disse har sammen med rettsstiftelse nummer ni, fradelingsbrev for matrikkelen, vært klare til testing for eksterne brukere siden januar 2016. 

To-delt utvikling

Prosjektet har som overordnet prosjektmål å utvikle et helhetlig fagsystem for tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, herunder elektroniske tjenester for innsending og automatisert saksbehandling (uberørt av saksbehandler). Fagsystemet skal også ivareta saker som sendes inn på papir.

Utviklingen av fagsystemet for elektronisk tinglysing har vært todelt:

  • Grensesnitt mot profesjonelle brukere
  • Intern saksbehandlingsklient for tinglysingens egne saksbehandlere

Grensesnitt mot profesjonelle brukere

Arbeidet med eksternt grensesnitt har holdt planlagt framdrift. De profesjonelle brukerne har hatt tilgang til testsystemet siden januar 2016. 

Intern saksbehandlingsklient

Utviklingen av saksbehandlingsklienten har vist seg mer komplisert enn opprinnelig antatt. Endringer i tinglysingsloven og tilhørende forskrift endrer premissene for behandling av papirdokumenter. Saksbehandlingsklienten må støtte en helt annen arbeids- og saksflyt enn i dag. Samspillet mellom de elektronisk mottatte dokumentene og dokumenter sendt pr post er komplisert. Dette skyldes at systemet må ta høyde for en løpende klokkeslettsprioritet for de elektronisk innsendte dokumentene, og en felles klokkeslettsprioritet (kl 21.00) for dokumentene som sendes pr post. 

Det har derfor vist seg nødvendig å utvikle saksbehandlingsklienten med ytterligere funksjonalitet for å sikre god kvalitet i registreringsarbeidet, noe som igjen gir god kvalitet i grunnboken.  

Konsekvenser

Kartleggingen har avdekket et behov for å skyve utviklingen av saksbehandlingsklienten fra april til september 2016. Kartverket har derfor fastsatt ny frysdato for systemutvikling til 1. oktober 2016. For Kartverket er kvalitet og stabilitet viktigst i utviklingsarbeidet av nytt fagsystem. For å oppnå dette er det derfor viktig at vi sammen med våre profesjonelle brukere jobber godt med testing og stabilisering av løsningen gjennom hele 2016. Kartverket vil bruke 240 ukeverk i løpet av 2016 til testing for å sikre kvalitet i løsningen. 

Kartverket opplever at kommunikasjonen med de profesjonelle brukerne er åpen og god, og nødvendige avklaringer gjøres underveis.

Planlagt forskyving av produksjonssetting for det helhetlige fagsystemet er senest påsken 2017.

Store samfunnsmessige gevinster

Dersom systemet raskt blir tatt i bruk vil samfunnsgevinsten ved innføringen av e-tinglysing kunne bli opp mot 1,3 milliarder kroner. Den største delen av gevinsten kommer i privat sektor som følge av mer effektive prosesser innenfor bank- og eiendomsbransjen.