Kartverkets system for elektronisk tinglysing skal settes i produksjon 18. april 2017. I forbindelse med prosjektet har det også foregått et omfattende arbeid for å tilrettelegge lovgrunnlaget for overgangen. En viktig endring er hvordan det nye tinglysingssystemet skal bekrefte og attestere at et dokument er registrert i grunnboken.

Dagens tinglysingsattest og pantattest

I dagens papirbaserte system bekrefter Kartverket at et dokument er tinglyst ved å påføre et signert tinglysingsstempel på originaldokumentet. Stempelet inneholder informasjon om tinglysingsdato og dokumentnummeret registreringen har fått i grunnboken. Slik tinglysingsattest gis på alle dokumenter som blir tinglyst, og påføringen av attesten utgjør skjæringspunktet for når et dokument er tinglyst i rettslig forstand.

I tillegg til tinglysingsattesten blir det ved tinglysing av pantedokumenter produsert en pantattest. Pantattesten skal vise andre panteretter som er tinglyst samme dag eller tidligere, og andre heftelser som antas å redusere dekningsmuligheten. På grunn av dette opererer grunnboken med et skille mellom pengeheftelser og servitutter, der servitutter er heftelser som ikke antas å redusere dekningsmuligheten i eiendommen. En pantattest vil bare vise pengeheftelsene.

Alle får grunnboksutskrift

Det nye tinglysingssystemet skal bekrefte registreringen av et dokument på en ny måte. Alle dokumenter skal fortsatt bli gitt en tinglysingsattest. For elektronisk tinglyste dokumenter vil en slik attest bli gitt som en elektronisk kvitteringsmelding, mens papirdokumentene fortsatt skal få attesten direkte på originaldokumentet.

I tillegg skal det følge med en bekreftet grunnboksutskrift med alle tinglyste dokumenter, både elektronisk tinglyste og papirbaserte. Grunnboksutskriften vil vise både hjemmelsforhold, grunndata og samtlige registrerte heftelser.

På den måten kan mottakeren av det tinglyste dokumentet selv få oversikt over sin rettsstilling, ved å kontrollere grunnboksutskriften.

Utforming av grunnboksutskriften

Siden det ikke lenger skal lages pantattester, som bare viser pengeheftelser, vil også utformingen av grunnboksutskriften bli endret. Grunnboksutskriften skal i større grad vise et fullstendig bilde av registrerte heftelser i en eiendom, og prioritetsforholdet mellom dem.

I det nye oppsettet for grunnboksutskriften vil hjemmelsforhold og grunndata vises som før, mens det for heftelsene vil bli en kronologisk opplisting av samtlige registrerte heftelser. Dagens skille mellom pengeheftelser og servitutter vil forsvinne.

I realiteten er det imidlertid ingen materiell forskjell fra i dag. Også i dag har alle heftelser prioritet fra tinglysingstidspunktet, uavhengig av om de er kodet som pengeheftelse eller servitutt i grunnboken. Forskjellen blir at det er panthaver selv som må vurdere hvilke heftelser som har betydning for dekningsmuligheten.