Konsesjonsmodul i matrikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte i 2014 en arbeidsgruppe for å komme med forslag til forskriftsendringer for å tilrettelegge konsesjonsregelverket for elektronisk tinglysing, med størst mulig grad av automatiske valideringer. Forslaget fra arbeidsgruppen er å etablere en egen modul til matrikkelen, der kommunen som konsesjonsmyndighet bekrefter at konsesjonskontrollen er foretatt. Ved tinglysing av skjøter kan det elektroniske tinglysingssystemet automatisk kontrollere mot modulen om konsesjonsforholdet er i orden.

Les mer om forslaget i arbeidsgruppens høringsnotat.

De foreslåtte forskriftsendringene er ventet vedtatt innen oppstart av det nye tinglysingssystemet.

Bakgrunn

Erverv av fast eiendom krever som utgangspunkt konsesjon fra det offentlige. Mange erverv er fritatt fra konsesjon, og man trenger ikke levere full konsesjonssøknad. Grunnlaget for konsesjonsfriheten må likevel i mange tilfeller erklæres på en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Les mer om konsesjon i vår artikkel Konsesjon ved tinglysing.

Det er kommunene som er konsesjonsmyndighet, og som behandler søknader om konsesjon. De kontrollerer også egenerklæringer om konsesjonsfrihet.

I dagens papirbaserte tinglysingssystem må dokumentasjonen på at kommunens konsesjonskontroll er gjennomført legges ved dokumentene til tinglysing. Kravene til konsesjon, og til dokumentasjon følger av regler i konsesjonsloven og forskrift om konsesjonsfrihet mv.

Effektiv elektronisk tinglysing

Ved innføring av elektronisk tinglysing vil innsendelse og registrering av dokumenter skje raskere enn i dag. Det har i den forbindelse vært et ønske å få til elektronisk kommunikasjon mellom konsesjonsmyndighetene (kommunene) og tinglysingsmyndigheten slik at dagens omfattende papirforsendelse kan reduseres. En annen målsetning har vært å legge til rette for flest mulige automatiske kontroller i tinglysingen slik at saksbehandlingen blir så effektiv som mulig.

Konsekvens for kommunene

Løsningen legger i første omgang opp til at kommunene mottar egenerklæringer eller konsesjonssøknader på samme måte som i dag. Utfallet av kommunenes lovpålagte konsesjonsbehandling/-kontroll skal føres i en egen modul til matrikkelen. Egenerklæringer sendes etter det ikke lenger tilbake til søkeren, men kommunen sender en bekreftelse på at kontrollen er gjennomført. Dette kan gjøres elektronisk eller på annen måte. Opplysninger om at konsesjonsforholdene er avklart er etter dette umiddelbart tilgjengelig for tinglysingen, og tinglysingsmyndigheten vil i de fleste tilfeller kunne utøve konsesjonskontrollen i løpet av sekunder. Det blir derfor mindre postsending, og enklere håndtering.

Kartverket samarbeider med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruksdirektoratet om løsningen, med mål om å gjøre ordningen så effektiv som mulig for kommunene.

Opplæring og veiledning

Føring i matrikkelen krever et brukerkurs for matrikkelførere. Kartverket legger opp til at føring i konsesjonsmodulen ikke krever fullt brukerkurs, og vil komme med et eget veilednings- og opplæringsprogram for kommuneansatte som skal registrere disse opplysningene. Opplæringsprogrammet vil bli igangsatt i god tid før elektronisk tinglysing blir satt i drift.