Innføring av nytt fagsystem

Overgangen til et nytt fagsystem innebærer en rekke tekniske og praktiske omlegginger hos tinglysingsmyndigheten. Den tekniske omleggingen blir gjort i de tinglysingsfrie dagene i påskehelgen, og det nye fagsystemet med større mulighet for elektronisk tinglysing vil være i drift fra første virkedag etter påske, 18. april.

Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing er i første omgang tilrettelagt for profesjonelle brukere. I tillegg til bedre tjenester for profesjonelle brukere, vil vi også legge om saksflyten for tinglysing av fysiske papirdokumenter. Saksflyten endres fra dagens firedagerssyklus til en ny flyt på to dager. Det fører til en enda mer effektiv tinglysingsprosess, også for aktører som fortsatt skal tinglyse papirdokumenter.

På bakgrunn av de store endringene vi skal gjennomføre oppfordrer vi derfor våre brukere, i den grad det er mulig, til å sende inn pågående tinglysingssaker i god tid før påske.

Avslutning av pilotprosjekt

Dagens pilotløsning for elektronisk tinglysing vil bli avsluttet i forkant av lanseringen av nytt fagsystem. Alle brukere av pilotløsningen vil få tilbud om å tegne ny brukeravtale til det nye fagsystemet. Brukere må merke seg fristene for siste innsending i pilotløsningen.

Fristene er:

31. mars kl. 1355 Siste frist for å registrere elektroniske pantedokumenter med fysisk signerte gjenparter. Husk også at de signerte gjenpartene må sendes umiddelbart, og må være mottatt hos tinglysingsmyndigheten senest 7. april.
11. april kl. 1355 Siste frist for å registrere fullsignerte elektroniske pantedokumenter og slettinger.
28. april kl. 1355 Siste frist for å hente pantattester og statuser for pantedokumenter som er tinglyst i pilotløsningen.

Nytt system – nye muligheter

Det nye systemet for elektronisk tinglysing legger til rette for at profesjonelle aktører kan sende inn tinglysingsdokumenter elektronisk.  Det vil innebære en raskere tinglysingsprosess. I tjenestene fra Kartverket blir det foretatt en elektronisk kontroll av dokumentene ved innsendelse. Kontrollene og valideringstjenestene vil sjekke mot grunnbok, matrikkel, enhetsregister og folkeregisteret. Dokumentene blir tinglyst umiddelbart når kontrollene er gjennomført, og blir registrert i grunnboken med klokkeslettprioritet. Papirbaserte dokumenter behandles samme dag de blir mottatt hos tinglysingsmyndigheten, og blir registrert i grunnboken klokken 21.00.

Bekreftelse på tinglyst dokument vil bli gitt ved at dokumentene får en tinglysingsattest, i form av en kvitteringsmelding for elektronisk tinglyste dokumenter. I tillegg skal det følge med en bekreftet grunnboksutskrift med alle tinglyste dokumenter, både elektronisk tinglyste og papirbaserte. Grunnboksutskriften vil få en ny utforming, ved at alle registrerte heftelser blir listet opp kronologisk.