Pilotprosjektet for elektronisk tinglysing har pågått siden 2007, med hjemmel i en egen forskrift etter tinglysingsloven, og har gitt aktører fra bank- og eiendomsmeglernæringen mulighet til å sende inn pantedokumenter elektronisk etter to alternativer:

  • Fullsignerte elektroniske pantedokumenter
    Pantedokumenter der pantsetter har signert med elektronisk signatur. Dokumentene behandles fullt ut elektronisk i tinglysingssystemet, og bekreftelser og pantattest returneres til innsenderen elektronisk.
     
  • Elektroniske pantedokumenter med gjenpartsløsning
    Pantedokumenter der data om pantsettelsen blir sendt elektronisk, men der pantsetter signerer fysisk på en tinglysingsgjenpart. Dokumentet sikres prioritet ved innsendelsen av den elektroniske meldingen, men godkjennes først når den fysisk signerte gjenparten er sendt inn for manuell kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Bekreftelse og pantattest returneres elektronisk.

I tillegg til å tinglyse pantedokumenter elektronisk, har de samme aktørene mulighet til å slette dokumenter elektronisk. Sletting av pantedokumenter foregår fullt ut elektronisk, med innsending og bekreftelse via server for elektronisk tinglysing.

Overgang til nytt fagsystem

Kartverkets nye fagsystem for elektronisk tinglysing lanseres 18. april. Systemet vil gi langt større muligheter for elektronisk kommunikasjon i tinglysingsprosessen, og der også skjøter og andre dokumenttyper kan tinglyses elektronisk. For å sikre en god overgang til det nye systemet, må pilotprosjektet avsluttes i forkant av lanseringen. Alle dokumenter fra pilotprosjektet må være ferdigbehandlet før overgangen. Elektroniske pantedokumenter med fysisk signerte gjenparter må derfor være innsendt i god tid før 18. april.

Frister for innsending av dokumenter i pilotløsningen

Aktører i pilotprosjektet må merke seg følgende fristdatoer for tinglysing i pilotløsningen:

31. mars Siste frist for å registrere elektroniske pantedokumenter med fysisk signerte gjenparter. Husk også at de signerte gjenpartene må sendes umiddelbart, og må være mottatt hos tinglysingsmyndigheten senest 7. april.
11. april Siste frist for å registrere fullsignerte elektroniske pantedokumenter og slettinger.
28. april Siste frist for å hente pantattester og statuser for pantedokumenter som er tinglyst i pilotløsningen.