Følgende endringer og nyheter ble satt i produksjon i versjon 3.5. Produksjonssettingen skjedde 6. november.

 • Det vil fra produksjonssetting av versjon 3.5 være mulig å benytte fullmakt registrert i fullmaktsmodulen ved elektronisk innsending av nedkvittering, prioritetsbestemmelser, tinglysing på ny, transport og massetransport. Skjemaene på kartverkets hjemmeside blir oppdatert i henhold til dette. Fra tidligere er det mulig å benytte fullmakt ved sletting og samtykke ved urådighet.
   
 • Det har frem til nå ikke vært mulig å tinglyse pantedokumenter og overdragelser elektronisk, for foretak der signaturbestemmelsene registrert i enhetsregisteret har bestått av ustrukturerte data (fritekst). Slike saker har blitt avvist ved innsending. Fra versjon 3.5 vil saker der en av partenes signaturbestemmelser består av ustrukturerte data bli sendt til manuell kontroll hos Tinglysingen.
   
 • Enkelte av feilmeldingstekstene har blitt endret for å gjøre de mer forklarende med hensyn til hvorfor en sak har blitt avvist eller har gått til manuell behandling.
   
 • På grunnboksutskrifter med foreløpig registrerte overdragelser, er ledetekstene «Fra/Selger» endret til «Fra» og «Til/Kjøper» er endret til «Til».
   
 • Det innføres følgende nye rettsstiftelsestyper under rettstypen Annen heftelse (AH):
  Bestemmelse om tilbakekjøpsrett/gjenkjøpsrett (AH-TKG)
  Bestemmelse om båtopptrekk (AH-BOT)
  Fallrettighet (AH-FAL)
  Kraftledningsregisteret (AH-KLR)
   
  I tillegg innføres det en rekke nye teksttypekoder.
   
 • Det er foretatt en del feilrettinger, herunder blant annet en feil som har tillatt at en tvangsforretning kan ha avholdt klokkeslett frem i tid.