Systemet for elektronisk tinglysing krever at innsendinger til systemet er signert med innsendervirksomhetens virksomhetssertifikat. I tillegg må tinglysingsdokumentene som følger med meldingene være signert av rette rettighetshaver i henhold til tinglysingsregelverket. For mange brukere vil det også være mulig å signere selve tinglysingsdokumentene med virksomhetens virksomhetssertifikat. Dette vil først og fremst gjelde sletting av panteretter, samtykke til tinglysing og enkelte andre påtegninger.

Dersom en virksomhet samarbeider med en annen virksomhet for å slette og forvalte tinglyste panteretter, må relasjonen mellom dem være registrert i vårt fullmaktsregister for at det elektroniske systemet skal kunne håndtere relasjonen. Slike relasjoner vil typisk være aktuelt mellom eiendomsmeglere og oppgjørsselskap, og mellom banker og boligkredittselskap.

I nåværende versjon av systemet er det lagt opp til at det bare er relasjonen mellom virksomheter som kan registreres i fullmaktsregisteret.

Det er utarbeidet tre fullmaktsskjema for å meddele et fullmaktsforhold til Kartverket. Hvilke skjema som skal benyttes avhenger av hvilke muligheter fullmaktsgivervirksomheten har til å signere slettinger og foreta andre påtegninger med virksomhetssertifikat. Det er også en forutsetning at fullmektigvirksomheten er en virksomhet som kan signere for slettinger og andre påtegninger med virksomhetssertifikat.

Fullmakt fra banker

Ved en lovendring i tinglysingsloven § 32 andre ledd (i kraft fra 18. april 2017) har banker mulighet til å slette alle panteretter elektronisk. Dersom en bank skal gi fullmakt til en annen bank eller et boligkredittselskap, kan fullmakten omfatte rett til å slette alle registrerte panteretter, samt foreta enkelte andre påtegninger på panteretten.

Last ned fullmaktsskjema «Fullmakt fra bank»

Fullmakt fra eiendomsmeglere, inkassoselskaper, boligkredittselskaper m.m.

Andre virksomheter, som etter langvarig praksis kan signere for slettinger uten personlig fullmakt (se Rundskriv for Tinglysingen kap 4.4), kan slette enkle pantedokumenter, elektroniske pantedokumenter og sikringsobligasjoner med virksomhetssertifikat. Virksomheter i denne kategorien kan gi fullmakt til å slette og foreta andre påtegninger på de nevnte dokumenttypene. Inkassoselskaper kan gi fullmakt til en annen virksomhet til å slette utleggsforretninger.

Last ned fullmaktsskjema «Fullmakt fra eiendomsmeglere m.m.»

Fullmakt fra kommune

Mange kommuner har avtale med eksterne virksomheter for administrasjon av kommunens lånetilbud til innbyggerne. For kommunene kan det være aktuelt å gi fullmakt slik at den eksterne virksomheten kan benytte elektronisk tinglysing i arbeidet med låneadministrasjonen.

Last ned fullmaktsskjema «Fullmakt fra kommune»

Innsending av fullmakter

Fullmakten må signeres fysisk og sendes til denne postadressen:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Fullmakter vil bli lagt inn i fullmaktsregisteret fortløpende, og innsender får tilbakemelding når fullmaktsrelasjonen er operativ i systemet. Legg gjerne ved en epost-kontaktadresse, slik at vi kan gi rask tilbakemelding.

Andre spørsmål om fullmakter

Fullmaktsskjemaene dekker de mest brukte tilfellene for relasjoner mellom virksomheter. I nåværende versjon er det ikke lagt opp til å registre fullmaktsforhold fra virksomhet til person eller interne fullmakter innenfor samme virksomhet.

Har du spørsmål til bruk av fullmakter ved elektronisk tinglysing, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00 eller e-post: tinglysing@kartverket.no