Hopp til innhold

Egenerklæring om eierskap - Bokmål

Rettledning til utfylling av egenerklæring av eierskap til offentlig veg- og jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen

Denne egenerklæringen kan benyttes av stat, fylkeskommune eller kommune i sak som gjelder arealoverføring, oppretting av ny matrikkelenhet eller matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn for å stadfeste eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn. Egenerklæringen kan også benyttes dersom ikke-tinglyst offentlig veg- eller jernbanegrunn overdras til annen offentlig myndighet uten at formålet endres.

Egenerklæringen skal følge med som vedlegg i utsendingen om varsel om oppmålingsforretning, eventuelt i forhåndsvarsel i saker som ikke krever oppmålingsforretning.

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Rettledning til utfylling av ”Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen”

Denne egenerklæringen kan benyttes av stat, fylkeskommune eller kommune i sak som gjelder arealoverføring, oppretting av ny matrikkelenhet eller matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn for å stadfeste eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn. Egenerklæringen kan også benyttes dersom ikke-tinglyst offentlig veg- eller jernbanegrunn overdras til annen offentlig myndighet uten at formålet endres.

Egenerklæringen skal følge med som vedlegg i utsendingen om varsel om oppmålingsforretning, eventuelt i forhåndsvarsel i saker som ikke krever oppmålingsforretning.

Til punkt 2 
Egenerklæringen er ikke gyldig uten avkryssing i dette punktet.

Egenerklæringen er ikke et virkemiddel for å skaffe seg eiendomsretten, men en bekreftelse på at det faktisk er staten, fylkeskommunen eller kommunen som er eier. Den som bruker egenerklæringen må ha skaffet seg eiendomsretten gjennom erverv eller på annen måte på et tidligere tidspunkt.

Dersom grunnen skal tinglyses, må dette kreves særskilt.

Til punkt 3
Matrikkelnummer (gnr., bnr., og evt. fnr. eller snr.) fylles kun ut der dette er kjent.

Til punkt 4 A
Egenerklæringen kan også benyttes for saker etter matrikkelforskriften § 69 ”overgangsordning for matrikulering av offentlig veg- og jernbanegrunn”. Dette betinger at saken er ført i matrikkelen innen 31.12.2012.

Eksempel på beskrivelse:

  • Gjelder hele FV 123 i Andeby kommune.
  • Gjelder FV 123 der denne grenser til gnr. 1 og 2 i Andeby kommune.

Beskrivelsen bør også vises i kartvedlegg.

Til punkt 4 B og C
Det må oppgis hvilke matrikkelenhet(er) ny matrikkelenhet blir utskilt fra eller opprettet på.

Til punkt 4 B
Eksempel på beskrivelse:

  • Parsellene til FV 123 innenfor gnr. 4 er overtatt av Statens vegvesen region Sør

Beskrivelsen bør også vises i kartvedlegg.

Til punkt 4 C
Det må oppgis hvilke matrikkelenhet(er) arealet går ut fra. Det kan ikke arealoverføres fra matrikkelenhetstypene festegrunn eller eierseksjon.

Eksempel på beskrivelse:

  • Eksisterende veggrunn med matrikkelnummer 1/15 er tillagt areal ved arealoverføring fra følgende matrikkelenheter i Andeby kommune:
    1/1: xx m²
    1/2: xx m²

Beskrivelsen bør også vises i kartvedlegg.

Til punkt 4 D
Brukes der ikke-tinglyst grunn skifter eier, og hvor det ikke er endring i areal.

Eksempel på beskrivelse:

  • Andeby kommune har overtatt eierskapet til FV 123 i Andeby kommune.

Beskrivelsen bør også vises i kartvedlegg.

Til punkt 5
Kontaktinstans har ingen formell status. Der det registreres kontaktinstans i matrikkelen vil denne bli varslet, i tillegg til registrert eier.

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no