Hopp til innhold

Pantedokument borettslagsandel - bokmål

Dette skjemaet kan du benytte for å pantsette borettslagsandel, når pantsetteren har grunnbokshjemmel til andelen. Dersom pantsetteren ikke har grunnbokshjemmel til andelen, og trenger særskilt samtykke fra hjemmelshaveren, må du bruke skjemaet "Pantedokument med hjemmelshavers samtykke".

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Veiledning til utfylling av skjema

Les mer om tinglysing av panteretter

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 7 - Særlige problemstillinger knyttet til tinglysing av pant.

Adresse

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Når pantedokumentet er ferdig utfylt må du sende det i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av det ferdig utfylte pantedokumentet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

SIDE 1

Returneres til (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn pantedokumentet til tinglysing. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr.
Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til punkt 1 – Pantsetter(e)

Fyll ut med navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer til den eller de som pantsetter borettslagsandelen.

Angivelse av pantekravets størrelse

Skriv beløpet med siffer og bokstaver. Det er mulig å tinglyse panteretter med annen valuta enn norske kroner. Angi valutaen i feltet valuta.

Til punkt 2 – Panthaver

Fyll ut med navn og organisasjonsnummer eventuelt fødselsnummer (11 siffer) til den eller de som skal få tinglyst panterett i borettslagsandelen.

Til punkt 3 – Pantobjekt

Panteobjektet er den borettslagsandelen som skal pantsettes. Før opp borettslagets navn og organisasjonsnummer sammen med andelsnummeret til borettslagsandelen.

I feltet til høyre ”Ideell andel”, skal det føres opp hvor stor brøkdel av borettslagsandelen som pantsettes. Som regel er det hele andelen og da blir brøken 1/1 i feltet ”Ideell andel”. Hvis pantsetteren kun har grunnbokshjemmel til halve borettslagsandelen, kan han pantsette den ved å påføre brøken 1/2 i feltet ”Ideell andel”.

Til punkt 4 – Avtalt prioritet

Dette feltet skal kun fylles ut dersom panthaver ønsker å vike prioritet for en panterett som sendes inn til tinglysing samtidig eller senere. Panteretten som det vikes prioritet for, må identifiseres med panthavers navn, organisasjons- eller fødselsnummer og beløp.
Les mer om prioritetsvikelse.

Til punkt 5 – Forbud mot visse rettslige disposisjoner

Dette feltet skal bare fylles ut dersom panthaveren, eller en annen rettighetshaver, ønsker å få tinglyst begrensninger i hjemmelshavers råderett over borettslagsandelen. Begrensningen kan være et forbud mot å overskjøte og/eller pantsette eiendommen uten skriftlig samtykke fra rettighetshaveren. Dette tinglyses som en egen rettsstiftelse som kalles "Urådighet". Skriv inn rettighetshaverens navn og organisasjonsnummer eller fødselsnummer.

Til punkt 6 – Supplerende tekst

Valgfritt punkt. Tinglysingsmyndigheten vil ikke ta stilling til teksten i dette punktet.

Dato og utsteders underskrift (feltet nederst på arket)

Ved bruk av løse ark skal utstederen signere nederst på alle arkene. Utstederen er den personen som pantsetter borettslagsandelen, og som signerer på side 2.

SIDE 2

Til punkt 7 – Erklæring om sivilstand

Kryss av for det som passer. Hvis borettslagsandelen som pantsettes er felles bolig for ektefeller eller registrerte partnere må ektefellen eller partneren samtykke til pantsettingen. Dette står i ekteskapsloven § 32. Et eventuelt samtykke skal påføres i et eget felt under pantsetters vitner.

Underskrift og bekreftelser

Den som pantsetter eiendommen skal signerer her. Les mer om hvem som skal signere ved tinglysing.

Ektefelles/registrert partners underskrift Fylles ut dersom overdragelsen gjelder felles bolig, avhengig av avkryssingen i punkt 7.

Vitner Her skal den eller de som opptrer som vitner signere. Les mer om hvem som kan være vitner.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no