Det er åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen, etter matrikkelforskriftens § 54. Dette gjelder for gårdsbruk, særlig kjente institusjoner eller bygninger, eller for grender, boligfelt, hyttefelt, osv. Bakgrunnen for dette er blant annet et ønske om å kunne ta vare på stedsnavn av kulturvernmessig verdi, slik at de kan komme i vanlig bruk som en del av den offisielle adressen.

Adressetilleggsnavnet er et tillegg til vegadressen med adressenavn og adressenummer.

Les mer om bruken av adressetilleggsnavn i Adresseveilederen.

Adressetilleggsnavnet i folkeregisterets personadresse

Adressetilleggsnavnet ligger ikke (per januar 2016) som en del av Det sentrale folkeregisteret (DSF). Det vil etter planen først inngå i ny versjon av DSF som det arbeides med.