Norsk adresseforum

I tillegg til Nordisk adresseforum, er Norsk adresseforum etablert for å ha en felles møteplass for mange ulike adressemiljø og -brukere her i landet.

Adresseforumet skal arrangere et adresseseminar hvert år i begynnelsen av september. Det kan være et endags- eller todagersseminar. Temaet for seminaret skal knyttes til aktuelle problemstillinger som angår adressering generelt, kvalitet, adresseflyt og bruk av adresser. Etter hvert adresseseminar skal det settes ned en programkomité som blir ansvarlig for neste års seminar. Arrangementene skal være ”ikke-profitt”-   arrangement.

Kartverket er ansvarlig for at programkomité utnevnes, og at intensjonen om et årlig arrangement blir ivaretatt.

Nordisk adresseforum

Nordisk adresseforum er et uformelt samarbeid mellom de nordiske kartverkene, folkeregistrene og de statistiske sentralbyråene. Siden år 2000 har det hvert år (med ett unntak) blitt holdt et nordisk adressemøte der de nevnte myndighetsorganene deltar. De siste årene har også representanter fra kommuner og Posten deltatt.