Hopp til innhold

Adresseveileder

1. Formål og krav til et godt adressesystem

Formålet med et godt adressesystem er angitt i matrikkelforskriftens § 49 hvor det heter:

"Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Føring av adresser i matrikkelen skal bidra til et felles adressesystem for hele landet."

For å lykkes med dette, er flere forhold viktige og nødvendige.

Logikk og lettfattelighet

Et godt adressesystem må være logisk og lettfattelig bygd opp og følge de regler adressebrukerne i hovedsak kjenner til og er vant med, samtidig som det må være et felles system for hele landet. En må imidlertid akseptere noe avvik i enkelte kommuner på grunn av andre innarbeidede rutiner og regler over lang tid som vanskelig lar seg endre (f.eks. like/ulike tall på hhv. høyre eller venstre side).

At det er logisk og lettfattelig er av stor betydning for en rask og
effektiv distribusjon, og ikke mindre vesentlig i utrykningssammenheng "når sekundene teller."

Bruk av vegadresser

Bruk av vegadresser i stedet for matrikkeladresser er vesentlig for et godt fungerende adressesystem. Tradisjonelt har matrikkeladresser vært benyttet i spredtbygde og spredt bosatte områder, men dette har klare mangler som et moderne adressesystem, og blir i det følgende kun omtalt under kap. 10.

Synlige adresser

For å finne fram til bygninger, boliger og andre objekter eller steder, er det i tillegg viktig at det i regelverket for adressesystemet inngår krav om å synliggjøre adressene gjennom oppsetting av skilt for adressenavn, adressenummer, bruksenhetsnummer, mv. En god skilting vil således øke verdien av det kommunale adressearbeidet betydelig for mange brukere.

Klare forvaltningsmessige rutiner

Det må foreligge klare retningslinjer for fordeling av ansvar og oppgaver innenfor de forskjellige deler av adresseringsarbeidet. Dette gjelder avklaring av hva som er administrativt og hva som er politisk ansvars-område, og klarhet i ansvar og behandlingsregler etter lov om stadnamn og matrikkellova.

Løpende vedlikehold

Det er en forutsetning at så snart vedtak er fattet om valg og etablering eller endring av adressenavn og adressetilleggsnavn, tildeling eller endring av adressenummer, bruksenhetsnummer, mv., skal dette føres i matrikkelen og sentralt stedsnavnregister (SSR).

Tilgang, distribusjon og informasjon

At det er et løpende vedlikehold i matrikkel og Sentralt stedsnavnregister (SSR) er av vesentlig betydning for andre adressebrukere, enten de får tilgang gjennom Norge digitalt-samarbeidet eller på annen måte. Det er også viktig at det foreligger rutiner for hvordan og til hvem det er hensiktsmessig eller nødvendig med kunngjøring eller informasjon på annen måte fra adressemyndigheten.

Viktig nøkkelinformasjon i andre systemer og løsninger

Adresser er et begrep publikum har et kjennskap til, og alle kjenner til sin egen adresse. Denne vil derfor være en viktig nøkkel inn i andre systemer f.eks. knyttet til tinglysing, borettsregister eller eiendomsregistre. Adresse vil også være en viktig nøkkel i kunderegistre, post- og distribusjonssammenheng og andre lokasjons- og posisjoneringstjenester. Alt dette betinger et godt og velfungerende system for adressering og adresseforvaltning i kommunene.

Et godt offentlig og offisielt adressesystem bør helt klart forhindre at det etableres eller utvikles andre private eller interne adressesystem med de problemer og misforståelser dette kan medføre.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no