Hopp til innhold

Adresseveileder

8. Tildeling av bruksenhetsnummer

Bruksenhetsnummer er den generelle betegnelsen på de enkelte bruksenheter i en bygning, og består av en kode for etasjetype, etasjenummer og bruksenhetens nummer innen etasjen (f.eks. H0203). Til denne er det i matrikkelen knyttet opplysning om type bruksenhet (bolig, fritidsbolig, annet). Bruksenhet til bolig var tidligere benevnt bolignummer.

Dersom flere boliger deler samme vegadresse, skal boligenes bruksenhetsnummer inngå som en del av den offisielle adressen, jf. merknaden til offisiell adresse i matrikkelforskriften kap. 12. Dersom andre bruksenheter enn bolig deler samme vegadresse, kan bruksenhetsnummer inngå som en del av den offisielle adressen. Utleieleiligheter i enebolig med kun en inngang, skal ha en unik adresse ved bruk av bruksenhetsnummer. I hus med flere boliger/leiligheter der disse har forskjellig ytre inngang, skal hver ytre inngang tildeles egen vegadresse.

Informasjon om tildeling av bruksenhetsnummer følger av reglene i matrikkelforskriften § 50 femte og sjuende ledd.

8.1. Når fastsettes bruksenhetsnummer?

Bruksenhetsnummer blir tildelt i forbindelse med registrering av byggesak. Når bruksenhetsnummeret inngår som en del av den offisielle adressen, skal bruksenhetsnummer som prinsipp være dokumenterbart, det kan derfor være nødvendig og hensiktsmessig at det påføres byggetegningene.

8.2. Etasjeangivelse

Som det fremgår av matrikkelforskriftens § 53, består etasjeangivelsen av en bokstav som angir kode for etasjetypen og to siffer som er en nummerering innenfor hver etasjetype.

Nærmere om definisjon av etasjetyper finnes i føringsinstruks for matrikkelen.

 

etasjeangivelseFigur 8‑1 Vanlig etasjeangivelse.

 

 

I føringsinstruksen er også angitt hovedregelen om at etasjer tildeles gjennomgående for hvert plan i hele bygget. Men unntak kan gjøres for større bygg/boligblokker i skrånende terreng som vist her:

 

alternativ etasjeangivelse i skrånende terrengFigur 8‑2 Alternativ etasjeangivelse i skrånende terreng.8.3. Bruksenhetens nummer i etasjen

8.3.1. Hovedprinsipper for tildeling av bruksenhetsnummer

Nummerering innen etasjen skal starte til venstre sett fra trappens øverste trinn og følge klokken mot høyre («klokkeprinsippet»). Kartverket kan tillate bruk av annen nummereringsmåte dersom særlige hensyn taler for dette1

 

hovedprinsippetFigur 8-3 Hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer.

 

 

bygning med to atkomsterFigur 8-4 Bruksenhetsnummer tildelt en bygning med 2 atkomster.
  • For bygninger med flere atkomster som leder til samme bruksenhet, knyttes bruksenheten til den atkomst som utpekes til hovedatkomst for bruksenheten.
  • I bygninger hvor heis benyttes som hovedadkomst skal man likevel ta utgangspunkt i trappa når nummerering av bruksenheter blir foretatt.
  • Der hvor matrikkeladresser er benyttet, skal matrikkeladressen knyttes til bruksenheten på samme måte som for vegadressene.
  • I eneboliger og våningshus (bygningstype 111-113) føres hovedbolig i etasje H01, selv om de f.eks. har atkomst fra underetasjen.

1 For kommunene Oslo og Bærum er det godkjent en avvikende nummerering i forhold til hovedregelen i pkt. 8.3.1 om bruksenhetens nummer i etasjen. I disse to kommunene starter nummereringen til venstre med klokka i etasjen sett fra utvendig inngang. Det vil si at H0201, H0301 osv. ligger rett over H0101 gitt at etasjene har samme leilighetsinndeling.

8.3.2. Endring av bruksenhetsnummer

Dersom en bruksenhet utgår og det oppstår «hull» i nummereringen av bruksenhetene, godtas slikt «hull». Påfølgende bruksenhetsnummer endres ikke.

Dersom det oppstår ny bolig, for eksempel ved deling av eksisterende bolig, må påfølgende bruksenhetsnummer forskyves slik at rekkefølgen i numrene beholdes korrekt. Dersom bruksenhetsnummer H0102 deles i to, får de to boligene bruksenhetsnummer H0102 og H0103 mens opprinnelig bruksenhetsnummer H0103 endres til H0104 osv. Det betyr at den offisielle adressen er endret og det blir levert nytt adressemerke med informasjon om dette. En slik endring må sees på som en omadressering, og det må derfor informeres på samme måte som ved annen omadressering.

8.3.3. Noen eksempler

Her vises hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer. En teller fra venstre med klokken mot høyre med utgangspunkt i trappen til etasjen. I dette tilfellet står en i øverste trappetrinn før en kommer til 2. etasjenivå og starter nummereringen i henhold til hovedprinsippet.

nummerering i vanlig trappeoppgangFigur 8‑5 Nummerering i en vanlig trappeoppgang.
trappeoppgang med heisFigur 8‑6 Nummerering i trappeoppgang med heis.

 


Denne figuren viser nummereringen dersom en har både trapp og heis. Hovedprinsippet er at en tar utgangspunkt i trappen og nummererer fra venstre mot høyre med klokken.

 

nummerering i større bygg, en hovedinngangFigur 8‑7 Nummerering i et større bygg med én hovedinngang.

 


Figuren viser et eksempel på nummerering i et større bygg med én hovedinngang. I dette tilfellet kommer en til andre etasje via trapp. En tar utgangspunkt i trappen og bruker kantprinsippet og nummererer fra venstre mot høyre.

 

større bygg med to hovedinngangerFigur 8‑8 Nummerering i et større bygg med to hovedinnganger.

 

Dette er tilsvarende bygg som forrige figur, men her med to hovedinnganger som er gitt adressenummer 10 og 12. Men bygget har ikke noe fysisk skille/vegg som definerer hvilken leilighet som ligger til hvilken inngang. I dette tilfellet har kommunen etter en skjønnsmessig vurdering definert et fiktivt skille og adressert ved hjelp av kantprinsippet. Til adressenummer 10 blir liggende H0201 – H0208 og til adressenummer 12 ligger H0201 – H0206.

 

 

bygg med to fløyer og felles inngangFigur 8‑9 Nummerering i et bygg med to fløyer og felles inngang.

Figuren viser et eksempel på et bygg med to fløyer men med en felles inngang (Storgata 12). En bruker kantprinsippet og nummererer fra venstre mot høyre med klokken, først i venstre fløy og deretter fortløpende videre i høyre fløy. Selv om prinsippene for nummerering av bruksenheter er fulgt, bør det være aktuelt med henvisnings- eller oversiktsskilting i inngangspartiet.

 

 

bygg med felles trappeoppgangFigur 8‑10 Bygg med felles trappeoppgang.

Figuren viser et bygg med en felles trappeoppgang med en venstre og høyre korridor som er lukket med dør. En følger kantprinsippet og nummererer fortløpende fra venstre mot høyre.

 

bygg med svalgangFigur 8‑11 Nummerering i bygg med svalgang.

 

Figuren viser en trapp som kommer opp til en svalgang for hver etasje. Nummereringen skjer etter kantprinsippet fra venstre mot høyre med klokka med utgangspunkt i øverste trappetrinn når en kommer opp til etasjen.

 

 

8.4. Merking av bruksenhet

Etter matrikkelforskriften § 57 3. ledd, skal alle nye bruksenheter merkes på eller ved inngangsdøren. Nærmere regler om dette er angitt i adresseveilederen kap. 11 om skilting.

Til toppen