Hopp til innhold

Adresseveileder

17.2. Kommunens utgangspunkt

Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har:

17.2.1. Ingen vegadresser, dvs. kun matrikkeladresser

Noen kommuner hadde ved ikraftsetting av matrikkelen ingen vegadresser. Kommunen kan bestemme at dette skal videreføres, selv om intensjonen er at matrikkeladresser etter hvert skal erstattes av vegadresser for hele landet. Matrikkeladresser oppfyller på ingen måte formålet med adressesystemet. I det minste bør derfor kommunen etablere vegadresser i områder med sammenhengende bebyggelse.

En slik overgang til vegadresser kan være hensiktsmessig å definere som et eget prosjekt, gjerne med midlertidig økning av personressurser eller konsulenthjelp for å sikre en god framdrift i prosjektet. Det er viktig at arbeidet begynner med en overordnet struktur på adressesystemet for hele kommunen, jf. kap.3 og 4. Da kan en gjennomføre adressering
i enkeltområder som delprosjekt og være sikker på at adressesystemet likevel utgjør en helhet og harmonerer med nabokommunene.

17.2.2. Vegadresser bare i tettbebyggelse

Dersom kommunen allerede har etablert adresser i tettbygde områder i kommunen, bør en ta utgangspunkt i dette og utvikle et system for hele kommunen. Også i dette tilfellet kan det være en fordel å operere arbeidet som et prosjekt for å ha en god framdrift.

17.2.3. Vegadresser i hele kommunen

Kommuner som allerede har et tilfredsstillende adressesystem må ha en løpende forvaltning av systemet slik at nye adresser etableres når det oppstår behov for nye adresser. Ofte kan det medføre endringer og tilpasninger av eksisterende adresser. Det kan være endring av de fysiske forhold som utløser behovet for nye eller endrede adresser i et område. Det kan ofte være planlagte veg- og anleggsarbeider, omlegging av trafikkmønster og atkomster, reguleringsplaner og utbyggingsplaner, endret bebyggelse eller endret utnyttelse av en eiendom. Endring av enheter for utrykkingstjeneste/katastrofetjeneste og ulike systemer for katastrofevarsling, kan gi behov for å endre adresser for å unngå forveksling mellom ulike steder. Her må kommunen ha en løpende adresseforvaltning og etablerte informasjonsrutiner. Dette kan skje i egen regi eller av andre gjennom etablert avtale.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no