Lettere å slette

Fra 1. juli 2015 gjelder en lovregel som sier at mange forkjøpsretter, og andre typer løsningsretter, ikke varer lenger enn 25 år. Det betyr at eldre løsningsretter som er stiftet for over 25 år siden, kan vurderes av Kartverket, og muligens slettes som åpenbart opphørt, uten at rettighetshaverne har signert en begjæring om sletting. Dette kan være en fordel i noen saker, for eksempel hvis man har problemer med å få tak i rettighetshaverens signatur for sletting. Det er allikevel ikke ment som en lettvint og rask løsning for dem som har mulighet til å slette etter vanlige regler, med rettighetshavers signatur.

Regelen om 25 års varighet står i lov om løysingsrettar § 6, jf. § 23. Siden dette er en ufravikelig lovregel, kan Kartverket av eget tiltak slette disse rettighetene som åpenbart opphørt etter bestemmelsen i tinglysingsloven § 31.

Les mer i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 9.2. problemstilling nr. 3.

Denne metoden for å slette en løsningsrett erstatter ikke de vanlige slettereglene i tinglysingsloven. Dersom du har mulighet til å få tak i rettighetshavers signatur for å få slettet rettigheten, kan saksbehandlingstiden bli kortere.

Les mer om de vanlige slettereglene.

Hvilke rettigheter kan slettes

Den nye regelen om 25 års varighet gjelder bare for noen forkjøpsretter, rett til utskilt tomt, gjenkjøpsretter, opsjonsavtaler og andre typer løsningsretter. En løsningsrett er en rett til å bli eier av en ting, som for øyeblikket tilhører en annen. En vanlig kjøpekontrakt som forplikter begge parter er ikke en løsningsrett. Føderåd, grunnbyrder, delingsforbud, byggeforbud, boretter, leieretter og andre bruksretter er heller ikke løsningsretter.

Regelen gjelder først og fremst personlige forkjøpsretter og andre løsningsrettigheter. Den gjelder ikke for rettigheter som ligger til en annen eiendom, som er utskilt fra denne, eller som er egnet til å slå sammen med denne eiendommen. Det betyr at forkjøpsretter mellom naboer som grenser til hverandre, i mange tilfeller ikke kan slettes.

Hvis du er usikker på om rettigheten er personlig eller om den ligger til en eiendom, kan det være nyttig å lese teksten i selve avtalen. Hvis du ikke har dokumentet, kan du bestille en kopi fra Kartverket for 172 kroner.

Bestill en kopi av et tinglyst dokument.

Det finnes også andre unntak fra hovedregelen om 25 års varighet. Les § 6 i lov om løysingsrettar.

Ettersom den nye regelen ikke gjelder for alle forkjøpsretter og løsningsretter, må hver sak vurderes konkret av Kartverket når den sendes inn. Kartverket kan ikke uttale seg om en enkeltsak på forhånd. Hvis du trenger hjelp til å vurdere selve avtalen, eller har andre spørsmål knyttet til lov om løysingsrettar, anbefaler vi at du får juridisk bistand av en advokat eller andre som yter rettshjelp.

Gratis rettshjelp.

Hvordan går jeg frem

Hvis du vet om en forkjøpsrett eller en annen type løsningsrett, som du mener er utgått etter 25-årsregelen, kan du sende et brev til Kartverket, og be om å få vurdert om rettigheten kan slettes som åpenbart opphørt. Send brevet ditt til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

I brevet må du oppgi navnet, adressen og fødselsnummeret ditt, øverst i venstre hjørne på arket. Dette er for å sikre at vi sender svarbrevet vårt tilbake til riktig adresse. Videre må du oppgi hva slags type rettighet du vil ha slettet, hvilken dato den er tinglyst og hvilket dokumentnummer den har fått i grunnboken. Du må også fortelle oss hvilken eiendom rettigheten er tinglyst på.

Hvis du mangler noen av disse opplysningene, kan du ringe vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Det er dessuten en fordel om du kan legge ved en kopi av det tinglyste dokumentet sammen med brevet ditt.

Bestill en kopi av et tinglyst dokument.

Hvordan unngå at retten blir slettet

Hvis du har en forkjøpsrett eller annen type løsningsrett som faller bort etter 25 år, men du vil at den skal vare lengre, må du inngå en ny avtale med dagens eier av eiendommen. Avtalen må signeres av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen i dag. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å retinglyse den gamle avtalen, siden selve rettigheten faller bort etter 25 år, ikke bare rettsvernet ved tinglysing. 

Send den nye avtalen til tinglysing, og legg gjerne ved en erklæring om sletting av den gamle rettigheten, som er signert av rettighetshaveren, i samme konvolutt.

Les mer om tinglysing av rettigheter og avtaler.