Denne veiledningen er rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne løsninger. Ønsker du bare å søke etter en adresse, kan du søke på Se eiendom. Er du interessert i å laste ned datasett med adresser, kan du gå videre til nedlastingsportalen vår, Geonorge.

Dokumentasjon

Her finner du adressesøket på Geonorge. 

WADL-filen kan leses på https://ws.geonorge.no/AdresseWS/application.wadl 

Resultatet av søk

Resultatet av alle søk presenteres i form av JSON-data. Et vellykket søk vil gi status ok = true og et antall treff (totaltAntallTreff=xx). JSON:

"sokStatus":{"ok":"true","melding":""},"totaltAntallTreff":"844","adresser":

Som standard returneres de 10 mest relevante treffene (se liste over "frivillige parametre" for å endre dette).

Eksempel på en adresse man får i retur:

{"type":"Vegadresse","adressekode":"8000","adressenavn":"Haldenveien","kortadressenavn":"Haldenveien","husnr":"67","undernr":"0","postnr":"3515","poststed":"HØNEFOSS","kommunenr":"0605","kommunenavn":"RINGERIKE","gardsnr":"87","bruksnr":"321","festenr":"0","seksjonsnr":"0","bruksnavn":"FLATA","nord":"60.18321133466702","aust":"10.254246883657563"}

Søkefunksjoner

Tjenesten har tre tilgjengelig metoder som kan benyttes. I tillegg er det noen funksjoner som er felles for alle. Metodene er enkelt adressesøk, søk innenfor gitt område (omskrevet boks) og søk innenfor gitt avstand fra punkt.

Enkelt adressesøk

URL: https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/sok?

Obligatorisk parameter: sokestreng

Frivillige parametre:

 • antPerSide
 • side

Søkestreng kan være del av gatenavn (ikke bruk jokertegn * ), eventuelt med husnummer og kommunenavn. For eksempel: https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/sok?sokestreng=Haldenveien som gir alle forekomster av "Haldenveien" i landet, uten utvalg på husnummer eller sted. Treffene er sortert etter relevans. I dette eksemplet er det lite å gå på, så her blir resultatet sortert stigende etter kommunenummer.

Et mer detaljert søk kan gjøres ved å legge til flere opplysninger i søkestrengen. For eksempel husnummer. I eksemplet https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/sok?sokestreng=Haldenveien 67 returneres alle adresser med gatenavn Haldenveien og husnummer som inneholder 67 (67, 167, 670, osv). Dersom det i tillegg legges til et kommunenavn eller deler av et kommunenavn, tas også dette med i vektingen av resultatet, slik at https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/sok?sokestreng=Haldenveien 67,ringerike vil gi en mer nøyaktig sortering av resultatet.

For å øke antall returnerte treff per kall, kan parameteren "antPerSide=" benyttes. Og for å hente ut flere sider dersom antall treff overstiger 10 eller verdien av antPerSide, kan parameteren "side=" benyttes (første side er "0"). Dersom "side" overskrider antall sider, returneres alltid siste side.

Eksempel: https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/sok?sokestreng=Haldenve&side=3&antPerSide=500

Søk innenfor gitt område (omskrevet boks)

URL: https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/boundingbox?

Obligatoriske parametre:

 • nordLL
 • austLL
 • nordUR
 • austUR

Frivillige parametre:

 • antPerSide
 • side

Gir et søk på alle registrerte adresser innenfor den oppgitte boksen. "Boksen" angis som et geografisk område fra nedre venstre hjørne (nordLL, austLL) til øvre høyre hjørne (nordUR, austUR). Koordinatene oppgis i geografiske koordinater som desimalgrader. Eksemplet https://ws.geonorge.no//AdresseWS/adresse/boundingbox?nordLL=60.015&austLL=10.030&nordUR=60.315&austUR=10.430 gir alle adresser innenfor et område et område i Jevnaker kommune.

De frivillige parameterne brukes og fungerer på samme måte som for det enkle søket (se enkelt adressesøk).

Søk innenfor gitt avstand fra punkt

URL: https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/radius?

Obligatoriske parametere:

 • nord
 • aust
 • radius

Frivillige parametre:

 • antPerSide
 • side

Et søk med denne metoden gir alle adresser innen en viss distanse fra det oppgitte punktet. Det oppgitte punktet må være i geografiske koordinater som desimalgrader. Avstanden oppgis i kilometer fra punktet. Eksemplet https://ws.geonorge.no/AdresseWS/adresse/radius?nord=59.111&aust=11.389&radius=0.1 gir alle adresser som er inntil 100 meter unna det oppgitte punktet.

I eksemplet returneres 6 adresser. Dersom radius økes til 0.2, blir 38 adresser returnert. De frivillige parameterne brukes og fungerer på samme måte som for enkelt adressesøk.