Hopp til innhold
 1. Avvik matrikkel og grunnbok

  Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Systemene henger tett sammen og utveksler data kontinuerlig. Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Mens

 2. Ulike typer feillister

  Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, for eksempel matrikkel og grunnbok. Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre

 3. Meldinger fra kommune- og regionreformene

  Her finner du oversikt over driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene. Dato Melding 06.12.2019 Kl. 16:30 E-post er sendt til alle landets kommuner, med følgende

 4. 3.1 Reising av namnesak i Kartverket

  3.1.1 Kven kan ta opp namnesak?  Ref. lov om stadnamn § 6: "Saker om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av:" ”eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd” Kartverket kan dermed

 5. 2.1 Kartverkets organisering av navnearbeidet

  Arbeidet med stedsnavn etter lov om stadnamn er i Kartverket organisert med Eiendomsdivisjonen som ansvarlig divisjon.  

 6. 1.2 Retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak

  Ledermøtet i Kartverket 30.05.91 vedtok retningslinjer for når Kartverket skal reise navnesak. Navnerådet fikk ansvar for retningslinjene. Prinsippvedtak i Navnerådet skal komme til uttrykk gjennom

 7. 1.1 Generelle retningslinjer for Kartverkets holdning til navnespørsmål

  1.1.1 Innledning Lov om stadnamn ble vedtatt av Stortinget 18.05.90. Den trådte i kraft 01.07.91. Det er seinere gjort endringer med virkning fra 01.08.06, 01.07.15 og 01.07.2019. Kartverket er

 8. Adresseveileder_1_2_5 (Pdf, 5 MB)

  Om tildeling og forvaltning av  adresser etter matrikkellova  Adresseveileder 2 Adresseveileder   Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova  – adresseveileder 

 9. Ber om at det ikke fattes ytterligere vedtak om grensejusteringer

  For å sikre en god gjennomføring av reformene ved årsskiftet, ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet fylkesmennene om at det ikke fattes ytterligere vedtak om grensejusteringer. Kommunal- og

 10. Oppfølging etter workshop 4. desember

  4. desember 2018 ble det arrangert en workshop for å kartlegge IKT-utfordringer og -muligheter i forbindelse med kommune- og regionreformene. Sentrale aktører følger opp resultatene fra workshopen.