Hopp til innhold
 1. Beslutning om hefte

  I forbindelse med en straffesak, kan retten treffe en beslutning om hefte etter straffeprosessloven § 217. En slik beslutning kan treffes for å sikre betaling av bot, inndragning, saksomkostninger,

 2. Avsetningsforretning

  Avsetning er en tidligere betegnelse på utlegg som kreditor kan få i kraft av en ikke-rettskraftig dom. Begrepet er avskaffet, men regelen er opprettholdt i tvangsloven § 4-12. Avsetningsforretninger

 3. Utpantningsforretning

  Utpantning er en eldre betegnelse på forenklet inndrivelse av pengekrav som automatisk har tvangsgrunnlag. Begrepet ble avskaffet i tvangsfullbyrdelsesloven i 1992, men krav som har særskilt

 4. AR5

  AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet

 5. Løsningsrett

  En løsningsrett er en rett til å bli eier av en ting som foreløpig tilhører en annen, for eksempel en eiendom eller deler av en eiendom. Typiske løsningsretter er forkjøpsretter og rett til utskilt

 6. Tracings

  En permanent kartrettelse til sjøkart, publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs), kan ha én eller flere tracings knyttet til seg. Tracings er transparente ark som gjør det enklere å rette

 7. Refusjonskrav

  I grunnboken har enkelte bestemmelser overskriften ”Refusjonskrav”. Dette kan være kommunale vedtak om refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18, som er tinglyst i forbindelse med

 8. Plandata

  Geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser (jf. Kartforskriften § 2 Definisjoner).

 9. Likevektstidevann

  Modell av tidevannet som forutsetter at jordkloden er fullstendig dekket av et jevntykt vannlag og der vannet antas å være uten friksjon og treghet. Modellen gir ikke korrekte verdier for

 10. ITRS

  International Terrestrial Reference System (ITRS) er et globalt geodetisk referansesystem for jordkloden, som International Earth Rotation Service (IERS) er ansvarlig for. Det er bygget på vedtatte