Hopp til innhold
 1. Kommune- og regionsendringer 2020

  Nedenfor finner du oversikt over kommuner som vil bli berørt av kommune- og regionsendringene fra 1. januar 2020, med nåværende og kommende kommunenummer og fylkestilhørighet. Listen er søkbar og

 2. Kommuneliste med embetekoder

  Listen er oppdatert med kommunenummer og navn per januar 2019. Embetenummer og navn viser til det aktuelle embetet som overleverte tinglysingsdokumenter til Kartverket i perioden 2004-2007, og er

 3. Norske sjøkart-seriar

  Sjøkart blir produsert i ulike kartseriar. Målestokk og innhald i sjøkarta er tilpassa forskjellig skipsfart og brukarbehov. For å sjå oversikt over kva område sjøkarta dekker, gå til norgeskart.no. 

 4. Etterslepstall for føring av bygg i kommunene

  Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen senest fem dager etter at det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. Tabellen viser antall dager mellom vedtaksdato og registrering i

 5. Kartbladoversikt for Norge 1:50 000

  Norge 1:50 000 er landets topografiske hovedkartserie. Kartserien er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret og produseres i dag som en sivil og en militær serie (Beredskapskart M711). Den sivile