Hopp til innhold
 1. Veileder om utleveringsforskriften

  Merk at veilederen til utleveringsforskriften ikke er oppdatert med tanke på forskriftsendringene som ble gjort i 2019. Etter någjeldende forskrift er blant annet fremsatt krav om sak for

 2. 6.7.5 Krav om adressetilleggsnavn der det er sameie

  Hvis det er flere hjemmelshavere til en eiendom, eier disse eiendommen sammen i et såkalt tingsrettslig sameie. De rettslige forholdene rundt et sameie er regulert i sameieloven av 18. juni 1965 nr.

 3. 6.7.4 Retningslinjer for bruk av adressetilleggsnavn

  1. Adressetilleggsnavnet hentes fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) 2. Hvis navnet ikke ligger i SSR, må Kartverket kontaktes for innlegging 3. Vedtatte skrivemåter skal brukes. 4. Hvis det ikke er

 4. 6.7.3 Mindre grender, bolig- eller hyttefelt

  I forskriftens § 54 tredje ledd heter det: «Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn.» Kommunen kan

 5. 11.4 Tinglyse servitutter i festet eiendom

  Problemstilling nr 1 Hvem skal samtykke til tinglysing av servitutter i festegrunn? En festekontrakt vil innebære at festeren får full faktisk rådighet over det festede arealet, med de begrensninger

 6. 5. Øvrig praksis

  Inn under dette punktet faller relevant praksis som kommer fra andre enn Kartverket. GeoForum God landmålerskikk-plakat Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven (Gebyrmal matrikkelen,

 7. 4. Andre myndigheters praksis

  Godkjenningsordninger Godkjenningsordning for grensemerker Godkjenningsordning for rekvisisjonsblanketter Instrukser, standarder, skjema og veiledere Føringsinstruks for matrikkelen Skjema for

 8. 2. Lovforarbeider og uttalelser

  Forarbeider NOU'er og proposisjoner NOU 1999:1 Lov om eiendomsregistrering Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) Om lov om eigedomsregistrering Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 17. juni 2005

 9. 18. Definisjoner

  I tabellen nedenfor er definisjon/forklaring på en del fagtermer som er brukt. Definisjonene er listet opp alfabetisk. Adressekode Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig

 10. 1.4 Sakskostnader

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller dekkes sakskostnader ved omgjøring av tinglysingsavgjørelse etter klage- eller ankebehandling? Forvaltningsloven gjelder ikke generelt for Kartverkets