Hopp til innhold
 1. 7.2. Prinsipper for nummerering i områder uten klart vegsystem («områdeadresser»)

  Adresseringsprinsippene i slike områder bør så langt som mulig følge de vanlige prinsippene for adressering, og adressene har samme struktur som ordinære vegadresser, med adressekode, adressenavn og

 2. 8.4. Merking av bruksenhet

  Etter matrikkelforskriften § 57 3. ledd, skal alle nye bruksenheter merkes på eller ved inngangsdøren. Nærmere regler om dette er angitt i adresseveilederen kap. 11 om skilting.

 3. 6.2 Offentlig skifte

  Problemstilling nr. 1 Kan oppnevnt bobestyrer underskrive på skifteskjøte ved offentlig skifte, eller er det bare tingretten som kan gjøre dette? Bobestyrer kan undertegne på skifteskjøter på vegne

 4. 17.2. Kommunens utgangspunkt

  Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har:

 5. 14.3. Oppdeling eller sammenslåing av parseller

  Når adresseparseller blir splittet, bør en av dem beholde adressenavn og -kode. Det bør være den som i størst mulig grad kan beholde nummereringen. Den andre parsellen kan gis nytt adressenavn og -

 6. 14.4. Innplassering av nye nummer

  Ledige adressenummer kan benyttes så langt de lar seg innplassere i det vanlige adressesystemet. Bokstav skal etter matrikkelforskriften § 52 3. ledd bare benyttes for å unngå omnummerering. Jf.

 7. 17.1.2. Hjemmelsgrunnlag for adresseforvaltningen – To lovverk

  Adresseforvaltningen gjennomføres i første rekke etter bestemmelsene i matrikkellova med tilhørende forskrift. Valg av adressenavn (Hva skal adresseparsellen hete?) er en intern prosess som avgjøres

 8. 12.1. Forkorting av navn

  Generelt vises til Språkrådets veiledning i forkorting av ord (www.sprakrad.no under skriveregler og grammatikk). Ut fra dette vil de mest aktuelle være: gate, gaten, gata: g. vei, veg, veien, vegen:

 9. 17.3.1. Politiske oppgaver

  Etter loven er oppgaven med å fastsette adresser lagt til kommunen. Det vanlige er at de fleste forvaltningssakene blir utført etter delegasjon. Lov eller forskrift setter ingen grense i forhold til

 10. 6.7.3 Mindre grender, bolig- eller hyttefelt

  I forskriftens § 54 tredje ledd heter det: «Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn.» Kommunen kan