Hopp til innhold
 1. 11.3 Prioritetsspørsmål ved tomtefeste

  Problemstilling nr. 1 Festeren frikjøper grunnen og festekontrakten skal slettes. Det hviler imidlertid pengeheftelser på både grunn og feste. Her oppstår det spørsmål om det vil kunne oppstå

 2. 12.1 Seksjonering

  Problemstilling nr. 1 Ved opprettelse av tilleggsdel i grunn for eierseksjoner krever matrikkelloven § 6 at det holdes oppmålingsforretning. Hvilken dokumentasjon skal kommunen sende inn for å

 3. 6.3 Uskifte

  Problemstilling nr. 1 Er det ved overføring av hjemmel fra avdøde ektefelle til lengstlevende ektefelle påkrevd at hjemmelserklæring er utfylt, eller er det tilstrekkelig for å tinglyse

 4. 10.5 Ekspropriasjon

  Problemstilling nr. 1 Hvordan få overført hjemmel til ekspropriert eiendom? Det eksproprierte areal må være matrikulert og melding til tinglysing må være tinglyst. Hovedregelen er at ekspropriaten (

 5. 1. Formål og krav til et godt adressesystem

  Formålet med et godt adressesystem er angitt i matrikkelforskriftens § 49 hvor det heter: "Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til

 6. 4.5 Enkeltspørsmål om bruk av fullmakt

  Problemstilling nr. 1 Godtas fullmakt ved utfylling av pkt 7 i skjøtet? Ja, slik bruk av fullmakt godtas. Problemstilling nr. 2 Godtas bruk av fullmakt ved hjemmelshavers underskrift på

 7. 13. Lokale forskrifter

  Kommunene har hjemmel i forskrift til matrikkellova § 59 til å lage utfyllende regler om tildeling av adresser. Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er

 8. 9.3 Sletting av særeiebestemmelser

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man få slettet særeiebestemmelse inntatt i testament eller skjøte? Giver eller arvelater kan slette vilkåret om særeie som han selv har påheftet eiendommen, jf

 9. 5.2 Vedlegg til skjøte

  Problemstilling nr. 1 Hva skal godtas ved plassmangel i rubrikk 6 på skjøte (særskilte avtaler som kan og skal tinglyses), eventuelt annen nødvendig informasjon som sendes med som vedlegg til skjøtet

 10. 5. Øvrig praksis

  Inn under dette punktet faller relevant praksis som kommer fra andre enn Kartverket. GeoForum God landmålerskikk-plakat Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven (Gebyrmal matrikkelen,