Hopp til innhold
 1. 1.2 Retting av feil

  Problemstilling nr. 1 Kan grunnboken rettes i medhold av tinglysingsloven § 18 når en tinglyst hjemmelsovergang i ettertid kjennes ugyldig ved rettsforlik eller rettskraftig dom? Eiendommen blir ved

 2. 3.1 Identifisering av rettighetshaver

  Problemstilling nr. 1 Ufødte barn som rettighetshaver. Som hovedregel skal rettighetshavere identifiseres med fødselsnummer. Dette følger av tinglysingsforskriften § 4a. Unntak i følgende tilfelle:

 3. 8.3 Servitutter

  Problemstilling nr. 1 Kan rettighetshaver til en servitutt, for eksempel en vegrett, tinglyse overføring av rettigheten til andre uten at hjemmelshaveren på tjenende eiendom har samtykket? En

 4. 8.2 Urådigheter

  Problemstilling nr. 1 Hvordan skal man fortolke urådighetsklausuler hvor det fremgår at eiendommen ikke kan selges uten samtykke/godkjennelse av NN? Gjelder begrensningen også for pantsettelse?

 5. 3.3 Signatur på vegne av offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 4.3 om fullmakter fra offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Hvem kan undertegne et hjemmelsdokument eller pantedokument på vegne av kommunen? Som hovedregel er det

 6. 12.4 Deling og sammenslåing av seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Kan en seksjonert eiendom og en useksjonert eiendom sammenslås? Ja. Reglene om sammenslåing fremgår av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Sammenslåing tinglyses

 7. 12.3 Særskilte rettigheter i seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man tinglyse en bruksrett til en mindre del av eiendommen, for eksempel en bod eller en parkeringsplass, som tilbehør til en bestemt eierseksjon? Tilleggsdel

 8. 4.3 Fullmakter fra offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 3.3 om signatur på vegne av offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Skal statlige forvaltningsorganer dokumentere hvem som har stillingsfullmakt til å undertegne

 9. 13.3 Oppløsning av sameie

  Problemstilling nr. 1 Ved oppløsning og fysisk deling av en eiendom i tingsrettslig sameie, hva skal sendes inn til tinglysing? Situasjonen der to eller flere eier en eiendom i fellesskap kalles

 10. 6.1 Privat skifte

  Problemstilling nr. 1 Hva menes med begrepene arving, legalarving, testamentsarving og legatar? Begrepene defineres i skifteloven § 124. Arving Med begrepet arving forståes enhver som etter lovens