Hopp til innhold
 1. 10.4 Mortifikasjonsdom

  Problemstilling nr. 1 Som resultat av en mortifikasjonssak kan man stå overfor forskjellige utfall av saken. Mortifisert etter mortifikasjonsloven § 1 annet ledd eller § 2 Det fremgår av

 2. 15.1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller er det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen eller Kartverket, eller sende inn konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for

 3. 14.2 Grensejustering

  Problemstilling nr. 1 Hva aksepteres som grensejustering? Etter at lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft 1. januar 2010 skal ikke grensejusteringer lenger tinglyses.

 4. 7.3 Utleggsforretninger

  Problemstilling nr. 1 Blir det arkivert gjenpart av utlegg og/eller slettingsbegjæring av utlegg? Utleggsforretninger tinglyses i hovedsak elektronisk, og det blir ikke arkivert gjenpart av

 5. 3.5 Krav til underskrift

  Problemstilling nr. 1 Hvilke krav stilles til underskrift? Hovedregelen er at det skal foreligge original underskrift skrevet på vanlig måte for hånd. Følgende unntak godtas av tinglysingsmyndigheten

 6. 4.2 Opplysninger på fullmakten

  Problemstilling nr. 1 Har tinglysingen hjemmel til å kreve fødselsnummer (11 siffer), organisasjonsnummer og eiendomsbenevnelse på fullmakter? Hjemmelshavers navn, fødsels- eller organisasjonsnummer,

 7. 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal en ved feil i dokumentene returnere en sak? Skal man i noen tilfelle føre dokumentet inn og nekte det direkte? Utgangspunktet er at rekvirenten plikter å

 8. 3.7 Bevitnelse

  Problemstilling nr. 1 Skal hjemmelshavers underskrift på et skjøte eller pantedokument bekreftes av vitner når det er et statlig forvaltningsorgan som er hjemmelshaver? Etter tinglysingsloven § 17,

 9. 6.6 Overdragelse fra arvingene

  Problemstilling nr. 1 Kan en fullmektig ved privat skifte overdra eiendom/borettslagsandel i dødsboet til seg selv? Generell fullmaktslære tilsier at det ikke er adgang til å skjøte eiendommen over

 10. 7.5 Pantedokumenter

  Problemstilling nr. 1 Må alle frivillig stiftede panteretter utformes på det standardiserte skjemaet "Pantedokument"? Utgangspunktet er at panteretter skal utformes på det standardiserte skjemaet "