Hopp til innhold
 1. 8.1 Enkeltspørsmål om ulike heftelser

  Problemstilling nr. 1 I interesseforeninger/ huseierforeninger/ sameier har man ofte bestemmelser om pliktig medlemskap i velforening/interesselag med mer. Klausulen er gjerne inntatt i skjøtets pkt.

 2. 1.4 Sakskostnader

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller dekkes sakskostnader ved omgjøring av tinglysingsavgjørelse etter klage- eller ankebehandling? Forvaltningsloven gjelder ikke generelt for Kartverkets

 3. 4.1 Original fullmakt eller kopi

  Problemstilling nr. 1 Kreves det at fullmakter leveres inn ved hver sak, og skal vi alltid kreve original fullmakt eller kan kopi godtas? I tilfeller der hoveddokumentet er underskrevet etter

 4. 10.3 Beslutning om tvangssalg

  Problemstilling nr. 1 Hvilke krav stilles til meddelelsen som sendes til tinglysing vedrørende rettens beslutning om å gjennomføre tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11 9?

 5. 7.2 Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall

  Problemstilling nr. 1 I de tilfeller et pantedokument inneholder flere panteobjekt og/eller panthavere, godtas begjæring om nedkvittering i kun en/enkelte av eiendommene det er tinglyst pant i, og

 6. 1.3 Innsyn

  Problemstilling nr. 1 Kan enhver få innsyn i saksdokumenter? Ved innsyn i tinglysingen skal en skille mellom det registrerte dokument, grunnboken og øvrige saksdokumenter. De nærmere regler om innsyn

 7. 9.2 Sletting ex officio

  Problemstilling nr. 1 Når kan fremgangsmåten for sletting hjemlet i tinglysingsloven § 31 benyttes? Ex officio betyr "av eget initiativ". Sletting ex officio kan således oversettes som sletting av

 8. 3.4 Signatur på vegne av private foretak

  (Se også kapittel 4.4 om fullmakter fra private foretak) Problemstilling nr. 1 Hvem anses som rette vedkommende til å signere et dokument der hjemmelshaver eller rettighetshaver har gått konkurs?

 9. 10.1 Fastsettelsesdom eller fullbyrdelsesdom

  Problemstilling nr. 1 Hvilke rettsavgjørelser skal tinglysingsmyndigheten akseptere som grunnlag for tinglysing av hjemmelsovergang, servitutter, slettinger med videre? Tinglysingsmyndigheten godtar

 10. 10.4 Mortifikasjonsdom

  Problemstilling nr. 1 Som resultat av en mortifikasjonssak kan man stå overfor forskjellige utfall av saken. Mortifisert etter mortifikasjonsloven § 1 annet ledd eller § 2 Det fremgår av