Hopp til innhold
 1. 17.2.1. Ingen vegadresser, dvs. kun matrikkeladresser

  Noen kommuner hadde ved ikraftsetting av matrikkelen ingen vegadresser. Kommunen kan bestemme at dette skal videreføres, selv om intensjonen er at matrikkeladresser etter hvert skal erstattes av

 2. 11.3.6. Adressemerke for bruksenhetsnummer

  Det er eier, fester beboer eller tiltakshaver som etter matrikkelforskriften § 57 tredje ledd har ansvaret for å merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse. Selv om det fortsatt er flere

 3. 11.3.4. Kvartalsskilt

  Kvartalsskilt bruker en der det er behov for å vise hvilke adressenummer som hører til i kvartalet og i hvilken retning nummereringen går. Skiltet plasseres vanligvis på en vegg under eller ved

 4. 17.7.1. Utfyllende merknader til de forskjellige aktivitetene

  Adresseringsområde Det geografiske området hvor det skal innføres offisielle adresser må fastlegges. Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet, men mange steder er kommunegrensene lite

 5. 6.2.1. Eksisterende eller nye stedsnavn

  Ved valg av stedsnavn i adressesammenheng må det avklares om disse navnene allerede er i bruk i offentlig sammenheng i en annen funksjon (som naturnavn, gårds- eller bruksnavn o.l.). Dersom slike

 6. 8.3.3. Noen eksempler

  Her vises hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer. En teller fra venstre med klokken mot høyre med utgangspunkt i trappen til etasjen. I dette tilfellet står en i øverste trappetrinn før

 7. 6.3. Fastsetting av skrivemåte i navnesak

  Lov om stadnamn § 5 angir hvem som kan reise navnesak. Om vedtaksmyndigheten heter det videre: Kommunen gjer vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale

 8. 11.1. Ansvarlige

  Matrikkelforskriften § 57 angir det ansvaret hhv. kommunen, eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressenavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Med bakgrunn

 9. 6.6.1. Prinsipper for valg av adressenavn

  Adressenavnet er viktig sammen med adressenummeret, fordi det er det konkrete og synlige uttrykket for adressen. En må derfor legge vekt på å få til gode og varige navn. Det er erfaring for at

 10. 6.7.2. Institusjons- eller bygningsnavn

  I forskriftens § 54 andre ledd heter det: «Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning, kan kommunen på anmodning fra den som har hjemmel til eiendommen som eier, fastsette at den