Hopp til innhold
 1. 9.2.2. Grunnkrets

  Den minste enheten i kretsene er grunnkrets, og skal som hovedregel danne grunnlag for den øvrige kretsinndelingen i kommunen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har det formelle ansvaret for

 2. 9.2. Kretser

  De offisielle kretsgrensene vedlikeholdes i matrikkelen. Dette gjelder grensene for kommune, grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, tettsted og postnummerområde. Det er også mulig for kommunene å forvalte

 3. 17.1. Kommunen er ansvarlig adressemyndighet

  Kommunen skal fastsette offisiell adresse (matrikkeloven § 21). Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av

 4. 2.2. Adresseparseller med adressenummer (husnummer)

  Dette er en vegadresse som angir atkomstadressen til den enkelte eiendom, bygning, bolig eller andre objekter eller steder (f.eks. Storgata 12B). Vegadressen skal angi godkjent atkomst for disse

 5. 10. Matrikkeladresser

  Hovedregelen er at offisiell adresse skal tildeles som vegadresse. I samsvar med matrikkelforskriften § 55 kan imidlertid kommunen bestemme at offisiell adresse for deler av kommunen inntil videre

 6. 6.6. Adressenavn

  Alle adresseparseller skal tildeles eget adressenavn som er unikt innenfor en kommune, eventuelt innenfor et felles adresseringsområde. Inntil adressenavnet er fastsatt, kan adressekoden brukes som

 7. 6.1. Lovgrunnlag

  Adressenavn, adressetilleggsnavn (bruks-, bygnings- og institusjonsnavn), matrikkeladressenavn og navn på kretser er alle stedsnavn etter definisjonen i lov om stadnamn § 2. Med unntak av

 8. 6.7.4 Retningslinjer for bruk av adressetilleggsnavn

  1. Adressetilleggsnavnet hentes fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) 2. Hvis navnet ikke ligger i SSR, må Kartverket kontaktes for innlegging 3. Vedtatte skrivemåter skal brukes. 4. Hvis det ikke er

 9. 6.7.5 Krav om adressetilleggsnavn der det er sameie

  Hvis det er flere hjemmelshavere til en eiendom, eier disse eiendommen sammen i et såkalt tingsrettslig sameie. De rettslige forholdene rundt et sameie er regulert i sameieloven av 18. juni 1965 nr.

 10. 2. Adressesystemet – en oversikt

  skisse over oppbyggingen av adressesystemet Adressesystemet er bygd opp kommunevis og viktige begrep som inngår  i adressen er definert i matrikkelforskriften § 2 og i merknadene til