Hopp til innhold
 1. 6.1 Innledning

  Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende

 2. 7.2. Prinsipper for nummerering i områder uten klart vegsystem («områdeadresser»)

  Adresseringsprinsippene i slike områder bør så langt som mulig følge de vanlige prinsippene for adressering, og adressene har samme struktur som ordinære vegadresser, med adressekode, adressenavn og

 3. 5.2 Vedlegg til skjøte

  Problemstilling nr. 1 Hva skal godtas ved plassmangel i rubrikk 6 på skjøte (særskilte avtaler som kan og skal tinglyses), eventuelt annen nødvendig informasjon som sendes med som vedlegg til skjøtet

 4. 3.6 Forvaltning, drift og vedlikehold

  Med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) forstår vi et løpende organisert samarbeid som ivaretar administrativt vedlikehold, teknisk forvaltning, distribusjon og salg av data. Timepris Som basis

 5. 8.4. Merking av bruksenhet

  Etter matrikkelforskriften § 57 3. ledd, skal alle nye bruksenheter merkes på eller ved inngangsdøren. Nærmere regler om dette er angitt i adresseveilederen kap. 11 om skilting.

 6. 3.4.1 Prosjektadministrasjon

  Prosjektadministrasjon er: å lede prosjektet sette bort arbeid til eksterne konsulenter sørge for framdrift etter planen følge opp økonomi utarbeide sluttrapport Prosjektadministrasjon kalkuleres

 7. 3.1 Reising av namnesak i Kartverket

  3.1.1 Kven kan ta opp namnesak?  Ref. lov om stadnamn § 6: "Saker om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av:" ”eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd” Kartverket kan dermed

 8. 17.2. Kommunens utgangspunkt

  Når ansvaret for adresseforvaltningen er fastlagt, kan det være ulike måter å gjennomføre det operative arbeidet på alt etter det utgangspunktet som kommunen har:

 9. 15.1. Uttalerett

  Etter matrikkelloven § 21 skal de som blir berørt av adressetildelingen, gis anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt. Det bør settes en passende frist

 10. 6.2 Offentlig skifte

  Problemstilling nr. 1 Kan oppnevnt bobestyrer underskrive på skifteskjøte ved offentlig skifte, eller er det bare tingretten som kan gjøre dette? Bobestyrer kan undertegne på skifteskjøter på vegne