Hopp til innhold
 1. 4.5 Enkeltspørsmål om bruk av fullmakt

  Problemstilling nr. 1 Godtas fullmakt ved utfylling av pkt 7 i skjøtet? Ja, slik bruk av fullmakt godtas. Problemstilling nr. 2 Godtas bruk av fullmakt ved hjemmelshavers underskrift på

 2. 1. Formål og krav til et godt adressesystem

  Formålet med et godt adressesystem er angitt i matrikkelforskriftens § 49 hvor det heter: "Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til

 3. 13. Lokale forskrifter

  Kommunene har hjemmel i forskrift til matrikkellova § 59 til å lage utfyllende regler om tildeling av adresser. Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er

 4. 10.5 Ekspropriasjon

  Problemstilling nr. 1 Hvordan få overført hjemmel til ekspropriert eiendom? Det eksproprierte areal må være matrikulert og melding til tinglysing må være tinglyst. Hovedregelen er at ekspropriaten (

 5. 3.1 Reising av namnesak i Kartverket

  3.1.1 Kven kan ta opp namnesak?  Ref. lov om stadnamn § 6: "Saker om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av:" ”eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd” Kartverket kan dermed

 6. 1.1 Generelle retningslinjer for Kartverkets holdning til navnespørsmål

  1.1.1 Innledning Lov om stadnamn ble vedtatt av Stortinget 18.05.90. Den trådte i kraft 01.07.91. Det er seinere gjort endringer med virkning fra 01.08.06, 01.07.15 og 01.07.2019. Kartverket er

 7. 4 Sjøkart

  Sjøkartet er grunnlaget for all sikker navigering. Ved navigering i trange farvann bør kart i største målestokk brukes, da disse gir de beste og mest detaljerte opplysningene. Kart i mindre

 8. 9.3 Sletting av særeiebestemmelser

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man få slettet særeiebestemmelse inntatt i testament eller skjøte? Giver eller arvelater kan slette vilkåret om særeie som han selv har påheftet eiendommen, jf

 9. 5.2 Vedlegg til skjøte

  Problemstilling nr. 1 Hva skal godtas ved plassmangel i rubrikk 6 på skjøte (særskilte avtaler som kan og skal tinglyses), eventuelt annen nødvendig informasjon som sendes med som vedlegg til skjøtet

 10. 7.2. Prinsipper for nummerering i områder uten klart vegsystem («områdeadresser»)

  Adresseringsprinsippene i slike områder bør så langt som mulig følge de vanlige prinsippene for adressering, og adressene har samme struktur som ordinære vegadresser, med adressekode, adressenavn og