Hopp til innhold
 1. 14.4 Matrikuleringsplikt

  Problemstilling nr. 1 Hvor langt går vår kontrollplikt vedrørende avtaler om bruksrett, leie osv. når det gjelder kravet om matrikulering etter matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30?

 2. 5.3 Tvangssalgsskjøte

  Problemstilling nr. 1 Hvilke heftelser skal slettes ved tinglysing av tvangssalgsskjøter? Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-33 regulerer dette: Rendyrkede pengeheftelser slettes automatisk med mindre det

 3. 11.3 Prioritetsspørsmål ved tomtefeste

  Problemstilling nr. 1 Festeren frikjøper grunnen og festekontrakten skal slettes. Det hviler imidlertid pengeheftelser på både grunn og feste. Her oppstår det spørsmål om det vil kunne oppstå

 4. Detaljert innholdsfortegnelse

  <!--eri-no-index--> 1 SAKSBEHANDLING 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur 1.2 Retting av feil 1.3 Innsyn 1.4 Sakskostnader     2 BETALING 2.1 Tinglysingsgebyr 2.2 Dokumentavgift 2.3 Bestillinger    

 5. 6.3 Uskifte

  Problemstilling nr. 1 Er det ved overføring av hjemmel fra avdøde ektefelle til lengstlevende ektefelle påkrevd at hjemmelserklæring er utfylt, eller er det tilstrekkelig for å tinglyse

 6. 8.1 Enkeltspørsmål om ulike heftelser

  Problemstilling nr. 1 I interesseforeninger/ huseierforeninger/ sameier har man ofte bestemmelser om pliktig medlemskap i velforening/interesselag med mer. Klausulen er gjerne inntatt i skjøtets pkt.

 7. 1.1 Generelle retningslinjer for Kartverkets holdning til navnespørsmål

  1.1.1 Innledning Lov om stadnamn ble vedtatt av Stortinget 18.05.90. Den trådte i kraft 01.07.91. Det er seinere gjort endringer med virkning fra 01.08.06, 01.07.15 og 01.07.2019. Kartverket er

 8. 5.2 Vedlegg til skjøte

  Problemstilling nr. 1 Hva skal godtas ved plassmangel i rubrikk 6 på skjøte (særskilte avtaler som kan og skal tinglyses), eventuelt annen nødvendig informasjon som sendes med som vedlegg til skjøtet

 9. 10.5 Ekspropriasjon

  Problemstilling nr. 1 Hvordan få overført hjemmel til ekspropriert eiendom? Det eksproprierte areal må være matrikulert og melding til tinglysing må være tinglyst. Hovedregelen er at ekspropriaten (

 10. 13. Lokale forskrifter

  Kommunene har hjemmel i forskrift til matrikkellova § 59 til å lage utfyllende regler om tildeling av adresser. Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er