Hopp til innhold
 1. 14.4 Matrikuleringsplikt

  Problemstilling nr. 1 Hvor langt går vår kontrollplikt vedrørende avtaler om bruksrett, leie osv. når det gjelder kravet om matrikulering etter matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30?

 2. Veileder om utleveringsforskriften

  Merk at veilederen til utleveringsforskriften ikke er oppdatert med tanke på forskriftsendringene som ble gjort i 2019. Etter någjeldende forskrift er blant annet fremsatt krav om sak for

 3. 5.3 Tvangssalgsskjøte

  Problemstilling nr. 1 Hvilke heftelser skal slettes ved tinglysing av tvangssalgsskjøter? Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-33 regulerer dette: Rendyrkede pengeheftelser slettes automatisk med mindre det

 4. 11.3 Prioritetsspørsmål ved tomtefeste

  Problemstilling nr. 1 Festeren frikjøper grunnen og festekontrakten skal slettes. Det hviler imidlertid pengeheftelser på både grunn og feste. Her oppstår det spørsmål om det vil kunne oppstå

 5. 12.1 Seksjonering

  Problemstilling nr. 1 Ved opprettelse av tilleggsdel i grunn for eierseksjoner krever matrikkelloven § 6 at det holdes oppmålingsforretning. Hvilken dokumentasjon skal kommunen sende inn for å

 6. 6.3 Uskifte

  Problemstilling nr. 1 Er det ved overføring av hjemmel fra avdøde ektefelle til lengstlevende ektefelle påkrevd at hjemmelserklæring er utfylt, eller er det tilstrekkelig for å tinglyse

 7. 10.5 Ekspropriasjon

  Problemstilling nr. 1 Hvordan få overført hjemmel til ekspropriert eiendom? Det eksproprierte areal må være matrikulert og melding til tinglysing må være tinglyst. Hovedregelen er at ekspropriaten (

 8. 1. Formål og krav til et godt adressesystem

  Formålet med et godt adressesystem er angitt i matrikkelforskriftens § 49 hvor det heter: "Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til

 9. 3.3 Egeninnsats

  Egeninnsats eller kjøp av tjenester er i prinsippet likeverdige som innsatsfaktorer i Geovekst-prosjekter. Egeninnsats skal være avtalt på forhånd i etableringsavtalen. Egeninnsatsen skal være

 10. 4.5 Enkeltspørsmål om bruk av fullmakt

  Problemstilling nr. 1 Godtas fullmakt ved utfylling av pkt 7 i skjøtet? Ja, slik bruk av fullmakt godtas. Problemstilling nr. 2 Godtas bruk av fullmakt ved hjemmelshavers underskrift på