Hopp til innhold
 1. 13.1 Jordsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et jordsameie i matrikkellovens forstand? Matrikkelloven definerer jordsameiet som et grunnareal som ligg i sameie mellom flere grunneiendommer, og der sameiepartene

 2. 3.4 Signatur på vegne av private foretak

  (Se også kapittel 4.4 om fullmakter fra private foretak) Problemstilling nr. 1 Hvem anses som rette vedkommende til å signere et dokument der hjemmelshaver eller rettighetshaver har gått konkurs?

 3. 6.5 Vilkår i testament

  Problemstilling nr. 1 Skal vilkårene i et testament tinglyses? Det fremgår av arveloven § 48 at arvelater kan sette vilkår i testament. Arvelater kan også innskrenke retten til å råde over

 4. 2. Lovforarbeider og uttalelser

  Forarbeider NOU'er og proposisjoner NOU 1999:1 Lov om eiendomsregistrering Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) Om lov om eigedomsregistrering Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 17. juni 2005

 5. 12.2 Reseksjonering

  Problemstilling nr. 1 Foreligger det dokumentavgiftspliktig hjemmelsovergang ved endring av seksjoners størrelse ved reseksjonering? Det fremgår av dokumentavgiftsloven §§ 7 og 1, samt Stortingets

 6. 6.4 Intet eller minimalt til skifte – skifteloven § 80

  Problemstilling nr. 1 Skifteloven § 80 bestemmer at dersom boets midler må antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater retten

 7. 6.7 Skifte ved testamentsfullbyrder

  Problemstilling nr. 1 Testamentsfullbyrders legitimasjon ved privat skifte. En arvelater kan i testament bestemme at en bestemt person skal forestå skiftet. En slik testamentsfullbyrderoppnevnelse er

 8. 3.2 Dokumentasjon for signaturrett

  Problemstilling nr. 1 Skal firmaattester, skifteattester og bobestyreroppnevnelser være i original, og skal tinglysingen arkivere dem som hjelpedokument? Når firmaattester, skifteattester og

 9. 2.3 Bestillinger

  Problemstilling nr. 1 Skal namsmyndighetene betale gebyr ved bestilling av bekreftet grunnboksutskrift i gjeldsordningssaker? Det følger av gjeldsordningsloven § 2-3 at namsmannen skal innhente

 10. 12.1 Seksjonering

  Problemstilling nr. 1 Ved opprettelse av tilleggsdel i grunn for eierseksjoner krever matrikkelloven § 6 at det holdes oppmålingsforretning. Hvilken dokumentasjon skal kommunen sende inn for å