Hopp til innhold
 1. 4.4 Fullmakter fra private foretak

  (Se også kapittel 3.4 om signatur på vegne av private foretak) Problemstilling nr. 1 Må representant for panthaver fremlegge fullmakt som dokumenterer at den som påtegner pantedokumentet (ved

 2. 3.6 Vergemål

  Problemstilling nr. 1 Når må det foreligge samtykke fra Fylkesmannen ved tinglysing? Etter lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9 § 4 er det Fylkesmannen i det enkelte fylke som er lokal

 3. 6.4 Intet eller minimalt til skifte – skifteloven § 80

  Problemstilling nr. 1 Skifteloven § 80 bestemmer at dersom boets midler må antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater retten

 4. 2. Lovforarbeider og uttalelser

  Forarbeider NOU'er og proposisjoner NOU 1999:1 Lov om eiendomsregistrering Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) Om lov om eigedomsregistrering Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) Om lov om endringar i lov 17. juni 2005

 5. 13.1 Jordsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et jordsameie i matrikkellovens forstand? Matrikkelloven definerer jordsameiet som et grunnareal som ligg i sameie mellom flere grunneiendommer, og der sameiepartene

 6. 2.2 Dokumentavgift

  Problemstilling nr. 1 Hvilke kriterier legger tinglysingsmyndigheten til grunn ved vurderingen av om det oppgitte avgiftsgrunnlaget er åpenbart for lavt? Dokumentavgiftsloven § 7 første ledd hjemler

 7. 2.3 Bestillinger

  Problemstilling nr. 1 Skal namsmyndighetene betale gebyr ved bestilling av bekreftet grunnboksutskrift i gjeldsordningssaker? Det følger av gjeldsordningsloven § 2-3 at namsmannen skal innhente

 8. 6.7 Skifte ved testamentsfullbyrder

  Problemstilling nr. 1 Testamentsfullbyrders legitimasjon ved privat skifte. En arvelater kan i testament bestemme at en bestemt person skal forestå skiftet. En slik testamentsfullbyrderoppnevnelse er

 9. 3.2 Dokumentasjon for signaturrett

  Problemstilling nr. 1 Skal firmaattester, skifteattester og bobestyreroppnevnelser være i original, og skal tinglysingen arkivere dem som hjelpedokument? Når firmaattester, skifteattester og

 10. 2.2 Digital Efs-tjeneste

  Den digitale Efs-tjenesten lar deg enkelt søke etter meldinger og opplysninger tilknyttet hvert enkelt sjøkart, og du kan lagre dine søk. Du kan også laste ned Efs-hefter og tracings i pdf-format,