Hopp til innhold
 1. 4.3 Fullmakter fra offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 3.3 om signatur på vegne av offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Skal statlige forvaltningsorganer dokumentere hvem som har stillingsfullmakt til å undertegne

 2. 8.3 Servitutter

  Problemstilling nr. 1 Kan rettighetshaver til en servitutt, for eksempel en vegrett, tinglyse overføring av rettigheten til andre uten at hjemmelshaveren på tjenende eiendom har samtykket? En

 3. 11.2 Innløse festerett

  Problemstilling nr. 1 Skal tinglysingsmyndigheten automatisk slette festekontrakten når hjemmelshaver til festeretten erverver hjemmel til eiendomsretten/grunn? Tinglysingsmyndigheten godtar ikke

 4. 6.1 Privat skifte

  Problemstilling nr. 1 Hva menes med begrepene arving, legalarving, testamentsarving og legatar? Begrepene defineres i skifteloven § 124. Arving Med begrepet arving forståes enhver som etter lovens

 5. 13.1 Jordsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et jordsameie i matrikkellovens forstand? Matrikkelloven definerer jordsameiet som et grunnareal som ligg i sameie mellom flere grunneiendommer, og der sameiepartene

 6. 12.4 Deling og sammenslåing av seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Kan en seksjonert eiendom og en useksjonert eiendom sammenslås? Ja. Reglene om sammenslåing fremgår av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Sammenslåing tinglyses

 7. 2.3 Bestillinger

  Problemstilling nr. 1 Skal namsmyndighetene betale gebyr ved bestilling av bekreftet grunnboksutskrift i gjeldsordningssaker? Det følger av gjeldsordningsloven § 2-3 at namsmannen skal innhente

 8. 13.3 Oppløsning av sameie

  Problemstilling nr. 1 Ved oppløsning og fysisk deling av en eiendom i tingsrettslig sameie, hva skal sendes inn til tinglysing? Situasjonen der to eller flere eier en eiendom i fellesskap kalles

 9. 5.1 Utfylling av skjøte

  Problemstilling nr. 1 Kan utsteder (selger på side 1 av skjøte) være en annen enn den som har grunnbokshjemmel? Etter tinglysingsloven § 13 må den som har grunnbokshjemmel enten utstede skjøte eller

 10. 6.7 Skifte ved testamentsfullbyrder

  Problemstilling nr. 1 Testamentsfullbyrders legitimasjon ved privat skifte. En arvelater kan i testament bestemme at en bestemt person skal forestå skiftet. En slik testamentsfullbyrderoppnevnelse er