Hopp til innhold
 1. 10.4 Mortifikasjonsdom

  Problemstilling nr. 1 Som resultat av en mortifikasjonssak kan man stå overfor forskjellige utfall av saken. Mortifisert etter mortifikasjonsloven § 1 annet ledd eller § 2 Det fremgår av

 2. 6.6 Overdragelse fra arvingene

  Problemstilling nr. 1 Kan en fullmektig ved privat skifte overdra eiendom/borettslagsandel i dødsboet til seg selv? Generell fullmaktslære tilsier at det ikke er adgang til å skjøte eiendommen over

 3. 3.7 Bevitnelse

  Problemstilling nr. 1 Skal hjemmelshavers underskrift på et skjøte eller pantedokument bekreftes av vitner når det er et statlig forvaltningsorgan som er hjemmelshaver? Etter tinglysingsloven § 17,

 4. 12.4 Deling og sammenslåing av seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Kan en seksjonert eiendom og en useksjonert eiendom sammenslås? Ja. Reglene om sammenslåing fremgår av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Sammenslåing tinglyses

 5. 1.2 Retting av feil

  Problemstilling nr. 1 Kan grunnboken rettes i medhold av tinglysingsloven § 18 når en tinglyst hjemmelsovergang i ettertid kjennes ugyldig ved rettsforlik eller rettskraftig dom? Eiendommen blir ved

 6. 10.1 Fastsettelsesdom eller fullbyrdelsesdom

  Problemstilling nr. 1 Hvilke rettsavgjørelser skal tinglysingsmyndigheten akseptere som grunnlag for tinglysing av hjemmelsovergang, servitutter, slettinger med videre? Tinglysingsmyndigheten godtar

 7. 10.2 Jordskifte

  Problemstilling nr. 1 Hva kan tinglyses i jordskiftesak? Rettsutdragene skal tinglyses for å sikre rettsvern for det som er fastsatt i og med saken gjennom dom, rettsforlik, rettsfastsettende vedtak

 8. 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal en ved feil i dokumentene returnere en sak? Skal man i noen tilfelle føre dokumentet inn og nekte det direkte? Utgangspunktet er at rekvirenten plikter å

 9. 7.5 Pantedokumenter

  Problemstilling nr. 1 Må alle frivillig stiftede panteretter utformes på det standardiserte skjemaet "Pantedokument"? Utgangspunktet er at panteretter skal utformes på det standardiserte skjemaet "

 10. 8.2 Urådigheter

  Problemstilling nr. 1 Hvordan skal man fortolke urådighetsklausuler hvor det fremgår at eiendommen ikke kan selges uten samtykke/godkjennelse av NN? Gjelder begrensningen også for pantsettelse?