Hopp til innhold
 1. 6.6 Overdragelse fra arvingene

  Problemstilling nr. 1 Kan en fullmektig ved privat skifte overdra eiendom/borettslagsandel i dødsboet til seg selv? Generell fullmaktslære tilsier at det ikke er adgang til å skjøte eiendommen over

 2. 7.5 Pantedokumenter

  Problemstilling nr. 1 Må alle frivillig stiftede panteretter utformes på det standardiserte skjemaet "Pantedokument"? Utgangspunktet er at panteretter skal utformes på det standardiserte skjemaet "

 3. 1.2 Retting av feil

  Problemstilling nr. 1 Kan grunnboken rettes i medhold av tinglysingsloven § 18 når en tinglyst hjemmelsovergang i ettertid kjennes ugyldig ved rettsforlik eller rettskraftig dom? Eiendommen blir ved

 4. 3.1 Identifisering av rettighetshaver

  Problemstilling nr. 1 Ufødte barn som rettighetshaver. Som hovedregel skal rettighetshavere identifiseres med fødselsnummer. Dette følger av tinglysingsforskriften § 4a. Unntak i følgende tilfelle:

 5. 8.3 Servitutter

  Problemstilling nr. 1 Kan rettighetshaver til en servitutt, for eksempel en vegrett, tinglyse overføring av rettigheten til andre uten at hjemmelshaveren på tjenende eiendom har samtykket? En

 6. 8.2 Urådigheter

  Problemstilling nr. 1 Hvordan skal man fortolke urådighetsklausuler hvor det fremgår at eiendommen ikke kan selges uten samtykke/godkjennelse av NN? Gjelder begrensningen også for pantsettelse?

 7. 3.3 Signatur på vegne av offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 4.3 om fullmakter fra offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Hvem kan undertegne et hjemmelsdokument eller pantedokument på vegne av kommunen? Som hovedregel er det

 8. 12.3 Særskilte rettigheter i seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man tinglyse en bruksrett til en mindre del av eiendommen, for eksempel en bod eller en parkeringsplass, som tilbehør til en bestemt eierseksjon? Tilleggsdel

 9. 12.4 Deling og sammenslåing av seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Kan en seksjonert eiendom og en useksjonert eiendom sammenslås? Ja. Reglene om sammenslåing fremgår av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Sammenslåing tinglyses

 10. 4.3 Fullmakter fra offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 3.3 om signatur på vegne av offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Skal statlige forvaltningsorganer dokumentere hvem som har stillingsfullmakt til å undertegne