Hopp til innhold
 1. 3.7 Bevitnelse

  Problemstilling nr. 1 Skal hjemmelshavers underskrift på et skjøte eller pantedokument bekreftes av vitner når det er et statlig forvaltningsorgan som er hjemmelshaver? Etter tinglysingsloven § 17,

 2. 3.5 Krav til underskrift

  Problemstilling nr. 1 Hvilke krav stilles til underskrift? Hovedregelen er at det skal foreligge original underskrift skrevet på vanlig måte for hånd. Følgende unntak godtas av tinglysingsmyndigheten

 3. 6.6 Overdragelse fra arvingene

  Problemstilling nr. 1 Kan en fullmektig ved privat skifte overdra eiendom/borettslagsandel i dødsboet til seg selv? Generell fullmaktslære tilsier at det ikke er adgang til å skjøte eiendommen over

 4. 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal en ved feil i dokumentene returnere en sak? Skal man i noen tilfelle føre dokumentet inn og nekte det direkte? Utgangspunktet er at rekvirenten plikter å

 5. 7.5 Pantedokumenter

  Problemstilling nr. 1 Må alle frivillig stiftede panteretter utformes på det standardiserte skjemaet "Pantedokument"? Utgangspunktet er at panteretter skal utformes på det standardiserte skjemaet "

 6. 13.2 Realsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et realsameie? I tingsretten sondres det mellom begrepene personlig sameie og realsameie. I et personlig sameie er sameieandelene knyttet til eierne som personer, og vil

 7. 11.2 Innløse festerett

  Problemstilling nr. 1 Skal tinglysingsmyndigheten automatisk slette festekontrakten når hjemmelshaver til festeretten erverver hjemmel til eiendomsretten/grunn? Tinglysingsmyndigheten godtar ikke

 8. 12.3 Særskilte rettigheter i seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man tinglyse en bruksrett til en mindre del av eiendommen, for eksempel en bod eller en parkeringsplass, som tilbehør til en bestemt eierseksjon? Tilleggsdel

 9. 1.2 Retting av feil

  Problemstilling nr. 1 Kan grunnboken rettes i medhold av tinglysingsloven § 18 når en tinglyst hjemmelsovergang i ettertid kjennes ugyldig ved rettsforlik eller rettskraftig dom? Eiendommen blir ved

 10. 4.3 Fullmakter fra offentlige myndigheter

  (Se også kapittel 3.3 om signatur på vegne av offentlige myndigheter) Problemstilling nr. 1 Skal statlige forvaltningsorganer dokumentere hvem som har stillingsfullmakt til å undertegne