Hopp til innhold
 1. 7.2 Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall

  Problemstilling nr. 1 I de tilfeller et pantedokument inneholder flere panteobjekt og/eller panthavere, godtas begjæring om nedkvittering i kun en/enkelte av eiendommene det er tinglyst pant i, og

 2. 1.3 Innsyn

  Problemstilling nr. 1 Kan enhver få innsyn i saksdokumenter? Ved innsyn i tinglysingen skal en skille mellom det registrerte dokument, grunnboken og øvrige saksdokumenter. De nærmere regler om innsyn

 3. 14.2 Grensejustering

  Problemstilling nr. 1 Hva aksepteres som grensejustering? Etter at lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft 1. januar 2010 skal ikke grensejusteringer lenger tinglyses.

 4. 9.2 Sletting ex officio

  Problemstilling nr. 1 Når kan fremgangsmåten for sletting hjemlet i tinglysingsloven § 31 benyttes? Ex officio betyr "av eget initiativ". Sletting ex officio kan således oversettes som sletting av

 5. 10.1 Fastsettelsesdom eller fullbyrdelsesdom

  Problemstilling nr. 1 Hvilke rettsavgjørelser skal tinglysingsmyndigheten akseptere som grunnlag for tinglysing av hjemmelsovergang, servitutter, slettinger med videre? Tinglysingsmyndigheten godtar

 6. 14.3 Sammenslåing

  Problemstilling nr. 1 "Prioritetskollisjoner mellom panthaverne." Skal uttrykket forstås slik at det ikke vil foreligge prioritetskollisjon så lenge panteheftelsene har samme panthaver, eller slik at

 7. 10.4 Mortifikasjonsdom

  Problemstilling nr. 1 Som resultat av en mortifikasjonssak kan man stå overfor forskjellige utfall av saken. Mortifisert etter mortifikasjonsloven § 1 annet ledd eller § 2 Det fremgår av

 8. 7.5 Pantedokumenter

  Problemstilling nr. 1 Må alle frivillig stiftede panteretter utformes på det standardiserte skjemaet "Pantedokument"? Utgangspunktet er at panteretter skal utformes på det standardiserte skjemaet "

 9. 3.5 Krav til underskrift

  Problemstilling nr. 1 Hvilke krav stilles til underskrift? Hovedregelen er at det skal foreligge original underskrift skrevet på vanlig måte for hånd. Følgende unntak godtas av tinglysingsmyndigheten

 10. 10.2 Jordskifte

  Problemstilling nr. 1 Hva kan tinglyses i jordskiftesak? Rettsutdragene skal tinglyses for å sikre rettsvern for det som er fastsatt i og med saken gjennom dom, rettsforlik, rettsfastsettende vedtak