Hopp til innhold
 1. 9.2 Sletting ex officio

  Problemstilling nr. 1 Når kan fremgangsmåten for sletting hjemlet i tinglysingsloven § 31 benyttes? Ex officio betyr "av eget initiativ". Sletting ex officio kan således oversettes som sletting av

 2. 1.3 Innsyn

  Problemstilling nr. 1 Kan enhver få innsyn i saksdokumenter? Ved innsyn i tinglysingen skal en skille mellom det registrerte dokument, grunnboken og øvrige saksdokumenter. De nærmere regler om innsyn

 3. 10.4 Mortifikasjonsdom

  Problemstilling nr. 1 Som resultat av en mortifikasjonssak kan man stå overfor forskjellige utfall av saken. Mortifisert etter mortifikasjonsloven § 1 annet ledd eller § 2 Det fremgår av

 4. 12.3 Særskilte rettigheter i seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man tinglyse en bruksrett til en mindre del av eiendommen, for eksempel en bod eller en parkeringsplass, som tilbehør til en bestemt eierseksjon? Tilleggsdel

 5. 11.2 Innløse festerett

  Problemstilling nr. 1 Skal tinglysingsmyndigheten automatisk slette festekontrakten når hjemmelshaver til festeretten erverver hjemmel til eiendomsretten/grunn? Tinglysingsmyndigheten godtar ikke

 6. 14.2 Grensejustering

  Problemstilling nr. 1 Hva aksepteres som grensejustering? Etter at lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft 1. januar 2010 skal ikke grensejusteringer lenger tinglyses.

 7. 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal en ved feil i dokumentene returnere en sak? Skal man i noen tilfelle føre dokumentet inn og nekte det direkte? Utgangspunktet er at rekvirenten plikter å

 8. 10.2 Jordskifte

  Problemstilling nr. 1 Hva kan tinglyses i jordskiftesak? Rettsutdragene skal tinglyses for å sikre rettsvern for det som er fastsatt i og med saken gjennom dom, rettsforlik, rettsfastsettende vedtak

 9. 10.1 Fastsettelsesdom eller fullbyrdelsesdom

  Problemstilling nr. 1 Hvilke rettsavgjørelser skal tinglysingsmyndigheten akseptere som grunnlag for tinglysing av hjemmelsovergang, servitutter, slettinger med videre? Tinglysingsmyndigheten godtar

 10. 3.7 Bevitnelse

  Problemstilling nr. 1 Skal hjemmelshavers underskrift på et skjøte eller pantedokument bekreftes av vitner når det er et statlig forvaltningsorgan som er hjemmelshaver? Etter tinglysingsloven § 17,