Hopp til innhold
 1. 10.2 Jordskifte

  Problemstilling nr. 1 Hva kan tinglyses i jordskiftesak? Rettsutdragene skal tinglyses for å sikre rettsvern for det som er fastsatt i og med saken gjennom dom, rettsforlik, rettsfastsettende vedtak

 2. 10.1 Fastsettelsesdom eller fullbyrdelsesdom

  Problemstilling nr. 1 Hvilke rettsavgjørelser skal tinglysingsmyndigheten akseptere som grunnlag for tinglysing av hjemmelsovergang, servitutter, slettinger med videre? Tinglysingsmyndigheten godtar

 3. 10.4 Mortifikasjonsdom

  Problemstilling nr. 1 Som resultat av en mortifikasjonssak kan man stå overfor forskjellige utfall av saken. Mortifisert etter mortifikasjonsloven § 1 annet ledd eller § 2 Det fremgår av

 4. 15.1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller er det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen eller Kartverket, eller sende inn konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for

 5. 14.2 Grensejustering

  Problemstilling nr. 1 Hva aksepteres som grensejustering? Etter at lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft 1. januar 2010 skal ikke grensejusteringer lenger tinglyses.

 6. 7.3 Utleggsforretninger

  Problemstilling nr. 1 Blir det arkivert gjenpart av utlegg og/eller slettingsbegjæring av utlegg? Utleggsforretninger tinglyses i hovedsak elektronisk, og det blir ikke arkivert gjenpart av

 7. 4.2 Opplysninger på fullmakten

  Problemstilling nr. 1 Har tinglysingen hjemmel til å kreve fødselsnummer (11 siffer), organisasjonsnummer og eiendomsbenevnelse på fullmakter? Hjemmelshavers navn, fødsels- eller organisasjonsnummer,

 8. 3.5 Krav til underskrift

  Problemstilling nr. 1 Hvilke krav stilles til underskrift? Hovedregelen er at det skal foreligge original underskrift skrevet på vanlig måte for hånd. Følgende unntak godtas av tinglysingsmyndigheten

 9. 1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal en ved feil i dokumentene returnere en sak? Skal man i noen tilfelle føre dokumentet inn og nekte det direkte? Utgangspunktet er at rekvirenten plikter å

 10. 3.7 Bevitnelse

  Problemstilling nr. 1 Skal hjemmelshavers underskrift på et skjøte eller pantedokument bekreftes av vitner når det er et statlig forvaltningsorgan som er hjemmelshaver? Etter tinglysingsloven § 17,