Hopp til innhold
 1. 15.2 Vedtak om konsesjon

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller skal tinglysingsmyndigheten kontrollere kjøpesummen av en eiendom opp mot vilkårene i konsesjonsvedtaket? Kontroll av prisutviklingen er ett av momentene

 2. 13.2 Realsameie

  Problemstilling nr. 1 Hva er et realsameie? I tingsretten sondres det mellom begrepene personlig sameie og realsameie. I et personlig sameie er sameieandelene knyttet til eierne som personer, og vil

 3. 11.4 Tinglyse servitutter i festet eiendom

  Problemstilling nr 1 Hvem skal samtykke til tinglysing av servitutter i festegrunn? En festekontrakt vil innebære at festeren får full faktisk rådighet over det festede arealet, med de begrensninger

 4. 7.1 Parter og panteobjekt

  Problemstilling nr. 1 Godtar tinglysingsmyndigheten pantedokumenter som skal ha pant i hele eiendommen hvor pantsetter og panthaver er hjemmelshaver til en ideell halvpart hver? En slik pantsettelse

 5. 1.1. Oppretting av nye eiendommer ved midlertidige forretninger-registreringsbrev etter delingsloven

  I forbindelse med prosjektet som er satt i gang for å få sluttført restansene av midlertidige forretninger etter delingsloven, er det konstatert at flere av disse trolig ikke var underlagt måleplikt

 6. 7.4 Prioritetsavklaringer

  Problemstilling nr. 1 Når et sikringsdokument blir elektronisk tinglyst, og et pantedokument, skjøte, eller et annet dokument kommer inn på papir samme dag, skal vi da ha samtykke fra rettighetshaver

 7. 7.2 Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall

  Problemstilling nr. 1 I de tilfeller et pantedokument inneholder flere panteobjekt og/eller panthavere, godtas begjæring om nedkvittering i kun en/enkelte av eiendommene det er tinglyst pant i, og

 8. 12.3 Særskilte rettigheter i seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Hvordan kan man tinglyse en bruksrett til en mindre del av eiendommen, for eksempel en bod eller en parkeringsplass, som tilbehør til en bestemt eierseksjon? Tilleggsdel

 9. 4.1 Original fullmakt eller kopi

  Problemstilling nr. 1 Kreves det at fullmakter leveres inn ved hver sak, og skal vi alltid kreve original fullmakt eller kan kopi godtas? I tilfeller der hoveddokumentet er underskrevet etter

 10. 9.2 Sletting ex officio

  Problemstilling nr. 1 Når kan fremgangsmåten for sletting hjemlet i tinglysingsloven § 31 benyttes? Ex officio betyr "av eget initiativ". Sletting ex officio kan således oversettes som sletting av