Hopp til innhold
 1. 3.4 Signatur på vegne av private foretak

  (Se også kapittel 4.4 om fullmakter fra private foretak) Problemstilling nr. 1 Hvem anses som rette vedkommende til å signere et dokument der hjemmelshaver eller rettighetshaver har gått konkurs?

 2. 11.4 Tinglyse servitutter i festet eiendom

  Problemstilling nr 1 Hvem skal samtykke til tinglysing av servitutter i festegrunn? En festekontrakt vil innebære at festeren får full faktisk rådighet over det festede arealet, med de begrensninger

 3. 7.1 Parter og panteobjekt

  Problemstilling nr. 1 Godtar tinglysingsmyndigheten pantedokumenter som skal ha pant i hele eiendommen hvor pantsetter og panthaver er hjemmelshaver til en ideell halvpart hver? En slik pantsettelse

 4. 15.1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller er det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen eller Kartverket, eller sende inn konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for

 5. 12.2 Reseksjonering

  Problemstilling nr. 1 Foreligger det dokumentavgiftspliktig hjemmelsovergang når seksjoner endres ved reseksjonering? Det fremgår av dokumentavgiftsloven §§ 7 og 1, samt Stortingets

 6. 7.3 Utleggsforretninger

  Problemstilling nr. 1 Blir det arkivert gjenpart av utlegg og/eller slettingsbegjæring av utlegg? Utleggsforretninger tinglyses i hovedsak elektronisk, og det blir ikke arkivert gjenpart av

 7. 10.3 Beslutning om tvangssalg

  Problemstilling nr. 1 Hvilke krav stilles til meddelelsen som sendes til tinglysing vedrørende rettens beslutning om å gjennomføre tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11 9?

 8. 1.4 Sakskostnader

  Problemstilling nr. 1 I hvilke tilfeller dekkes sakskostnader ved omgjøring av tinglysingsavgjørelse etter klage- eller ankebehandling? Forvaltningsloven gjelder ikke generelt for Kartverkets

 9. 4.1 Original fullmakt eller kopi

  Problemstilling nr. 1 Kreves det at fullmakter leveres inn ved hver sak, og skal vi alltid kreve original fullmakt eller kan kopi godtas? I tilfeller der hoveddokumentet er underskrevet etter

 10. 7.2 Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall

  Problemstilling nr. 1 I de tilfeller et pantedokument inneholder flere panteobjekt og/eller panthavere, godtas begjæring om nedkvittering i kun en/enkelte av eiendommene det er tinglyst pant i, og