Hopp til innhold
 1. 8.3.3. Noen eksempler

  Her vises hovedprinsippet for tildeling av bruksenhetsnummer. En teller fra venstre med klokken mot høyre med utgangspunkt i trappen til etasjen. I dette tilfellet står en i øverste trappetrinn før

 2. 1 Viktige vedlegg til Efs

  Vedleggene vil bli utgitt i sin helhet i første utgave av Etterretninger for sjøfarende (Efs) hvert år. Det er viktig at du som sjøfarende jevnlig leser disse vedleggene, da endringer kan forekomme.

 3. 7 Sjømerker og informasjon fra Kystverket

  I forbindelse med vedlikeholdsarbeid er det nødvendig for Kystverkets fartøyer å manøvrere langs med lysbøyer eller andre flytende eller bunnfaste merker. Under slike operasjoner har fartøyene

 4. 6.3. Fastsetting av skrivemåte i navnesak

  Lov om stadnamn § 5 angir hvem som kan reise navnesak. Om vedtaksmyndigheten heter det videre: Kommunen gjer vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale

 5. 4.3 Undervannskabler, luftspenn og rørledninger

  Både undervannskabler og luftspenn kan føre høyspenning. Sjøfarende må derfor vise stor forsiktighet ved navigering i nærheten av disse. Likeledes må en være oppmerksom på at det kan forekomme

 6. 11.1. Ansvarlige

  Matrikkelforskriften § 57 angir det ansvaret hhv. kommunen, eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressenavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Med bakgrunn

 7. 6.6.1. Prinsipper for valg av adressenavn

  Adressenavnet er viktig sammen med adressenummeret, fordi det er det konkrete og synlige uttrykket for adressen. En må derfor legge vekt på å få til gode og varige navn. Det er erfaring for at

 8. 1.1 Benevnelser brukt ved utgivelse av sjøkart

  Teksten er i henhold til den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO) sin publikasjon S-4 "Chart Specifications of the IHO", Section B-100, pkt. 128. Nytt kart Et «nytt kart» er første

 9. 3.5 Laserskanning

  Det legges opp til at for laser-prosjekter det er enighet om å gjennomføre (prioritert i handlingsplanen), skal alle sentrale parter betale en minimums-andel (se tabell under). I tabellen er summen

 10. 6.7.2. Institusjons- eller bygningsnavn

  I forskriftens § 54 andre ledd heter det: «Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning, kan kommunen på anmodning fra den som har hjemmel til eiendommen som eier, fastsette at den