Hopp til innhold
 1. 6.6. Adressenavn

  Alle adresseparseller skal tildeles eget adressenavn som er unikt innenfor en kommune, eventuelt innenfor et felles adresseringsområde. Inntil adressenavnet er fastsatt, kan adressekoden brukes som

 2. 6.1. Lovgrunnlag

  Adressenavn, adressetilleggsnavn (bruks-, bygnings- og institusjonsnavn), matrikkeladressenavn og navn på kretser er alle stedsnavn etter definisjonen i lov om stadnamn § 2. Med unntak av

 3. 8.3 Lyttevakt

  Nødkanaler Norge har per i dag ingen lyttevakt på HF-kanaler. Ut over dette lytter Kystradioen på alle maritime nødkanaler: VHF DSC (k 70) VHF tale (k 16) MF DSC distress (2187,5 kHz) Oppfølging på

 4. 4.4 Akvakulturanlegg (havbruk). Forankringer

  Jamfør forskrift av 17. juni 2008 nr. 822, forskrift om drift av akvakulturanlegg, er det forbudt å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter. Når særlige

 5. 6.7.4 Retningslinjer for bruk av adressetilleggsnavn

  1. Adressetilleggsnavnet hentes fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) 2. Hvis navnet ikke ligger i SSR, må Kartverket kontaktes for innlegging 3. Vedtatte skrivemåter skal brukes. 4. Hvis det ikke er

 6. 6 Tidevann og vannstand

  Observert vannstand, vannstandsvarsel, tidevannstabeller og vannstandsnivåer langs norskekysten leveres av Kartverket på Se havnivå. Tidevann Tidevannet er den forutsigbare delen av vannstanden som

 7. 6.7.5 Krav om adressetilleggsnavn der det er sameie

  Hvis det er flere hjemmelshavere til en eiendom, eier disse eiendommen sammen i et såkalt tingsrettslig sameie. De rettslige forholdene rundt et sameie er regulert i sameieloven av 18. juni 1965 nr.

 8. 2. Adressesystemet – en oversikt

  skisse over oppbyggingen av adressesystemet Adressesystemet er bygd opp kommunevis og viktige begrep som inngår  i adressen er definert i matrikkelforskriften § 2 og i merknadene til

 9. 3.4.5 Flere parter

  Kostnadsdelingsnormene for de ulike prosjekttypene/kostnadsgruppene baserer seg på at alle partene som har undertegnet den sentrale Geovekst-avtalen deltar. Hvis det i et prosjekt skal være med flere

 10. 17.2.1. Ingen vegadresser, dvs. kun matrikkeladresser

  Noen kommuner hadde ved ikraftsetting av matrikkelen ingen vegadresser. Kommunen kan bestemme at dette skal videreføres, selv om intensjonen er at matrikkeladresser etter hvert skal erstattes av