Hopp til innhold
 1. 5. Øvrig praksis

  Inn under dette punktet faller relevant praksis som kommer fra andre enn Kartverket. GeoForum God landmålerskikk-plakat Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven (Gebyrmal matrikkelen,

 2. 3.3 Egeninnsats

  Egeninnsats eller kjøp av tjenester er i prinsippet likeverdige som innsatsfaktorer i Geovekst-prosjekter. Egeninnsats skal være avtalt på forhånd i etableringsavtalen. Egeninnsatsen skal være

 3. 6.9. Matrikkeladressenavn

  Alle matrikkeladresser bør ha et tilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen. Om det ikke er gitt adressetilleggsnavn som bruks-, bygnings- eller institusjonsnavn etter matrikkelforskriften §

 4. 3.6.1.3 Oppdateringsansvar

  Flere av datasettene har et forvaltningsopplegg som gjør at en etat har fysisk driftsansvar for databasesystemet (for eksempel Matrikkel, NVDB, SFKB), mens kommunene eller en annen etat har

 5. 6.1. Lovgrunnlag

  Adressenavn, adressetilleggsnavn (bruks-, bygnings- og institusjonsnavn), matrikkeladressenavn og navn på kretser er alle stedsnavn etter definisjonen i lov om stadnamn § 2. Med unntak av

 6. 3.6 Forvaltning, drift og vedlikehold

  Med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) forstår vi et løpende organisert samarbeid som ivaretar administrativt vedlikehold, teknisk forvaltning, distribusjon og salg av data. Timepris Som basis

 7. 2.4 Navigasjonshjelpemidler

  I tillegg til Etterretninger for sjøfarende er følgende publikasjoner et nødvendig supplement til kartene: Farvannsbeskrivelsen Den norske los Symboler og forkortelser i norske sjøkart Norsk fyrliste

 8. 17.3.2. Administrative oppgaver

  Som vist i kapittel 17.1.1 og i kapittel 17.7 er de administrative oppgavene ved adresseforvaltningen mange og forskjellige. Det kan oppfattes som om oppgavene vil være noe forskjellig alt etter om

 9. 1.3 Distribusjon og salg

  Det foreslås en forenklet modell som samtidig åpner for at det blir enklere å prise bruken av dataene i tjenestebaserte strukturer. Det skal nå være klarere hva som er en rettighetsdefinisjon, og hva

 10. 11.3.4. Kvartalsskilt

  Kvartalsskilt bruker en der det er behov for å vise hvilke adressenummer som hører til i kvartalet og i hvilken retning nummereringen går. Skiltet plasseres vanligvis på en vegg under eller ved